Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Az Országgyűlés az 1993. évi XXIII. törvénnyel létrehozta a Nemzeti Kulturális Alapot (továbbiakban: Alap), melynek kezelését a Művelődési és Közoktatási Minisztérium főosztálya látta el 1996. szeptember 30-ig. Az Országgyűlés az 1996. évi XXIX. törvényben akként rendelkezett, hogy az Alapot a Művelődési és Közoktatási Minisztérium felügyelete alá tartozó, önálló költségvetési szerv, a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága kezelje. A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága ezen feladatát 2016. december 31-ig látta el. A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 1312/2016. (VI.13.) Korm. határozat értelmében a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 2016. december 31-én megszűnt, jogutódja az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: EMET).

Az EMET alaptevékenységi körébe tartozik 2017. január 1-től az Alap előirányzatainak kezelése, továbbá az NKA Bizottsága, illetve szakmai kollégiumainak tevékenységével összefüggő feladatok elvégzése, a pályázati rendszer működtetése, valamint az EMMI költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok terhére, pályázat útján biztosított támogatásokkal kapcsolatos feladatoknak az Emberi Erőforrás Minisztériuma által meghatározott része.

Az EMET-nek az Alap kezelésével kapcsolatos főbb feladatai:

A fentiekben bemutatott tevékenységei közül a pályázók számára legnyilvánvalóbb eleme a pályáztatás lebonyolításával összefüggő feladat együttes, amelyet a Támogatáskezelő önálló szervezeti egysége, az NKA Igazgatósága lát el.  

Ez a kollégiumi pályázatok esetén felöleli az éves pályázati ütemterv elkészítésével, a pályázati felhívásokkal összefüggő feladatokat. A beérkezett pályázatok feldolgozása és döntésre történő előkészítése fontos része az EMET NKA Igazgatósága munkájának. A kollégiumi üléseken a döntéseket természetesen a kurátorok hozzák, de az azzal kapcsolatos adminisztráció az EMET feladata. A döntéseket a pályázók értesítése és a döntések nyilvánosságra hozatala követi. A támogatásban részesülő pályázók szerződéseinek előkészítése a munkafolyamat következő része.

A szerződéskötés fontosabb tartalmi elemeit a szerződéskötésre vonatkozó jogszabályi előírások, valamint a kollégiumi döntések határozzák meg. A szerződés aláírását követően pénzügyi feladatot jelent a támogatás utalásának lebonyolítása, amelyhez ugyancsak jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése szükséges. A szerződésmódosításból fakadó feladatok ellátása is  az EMET feladatai közé tartozik. Jogszabályi előírás a nyújtott támogatások felhasználását követő beszámoltatás is, amely felöleli mind a szakmai beszámoltatást, mind pedig a pénzügyi elszámoltatást. A szakmai beszámoltatás az adott szakmai kollégium, míg a pénzügyi elszámoltatás az EMET NKA Igazgatóságának kötelezettsége. A Támogatáskezelő Jogi és Ellenőrzési Igazgatóságának közreműködésével a helyszínen pénzügyi, illetve úgynevezett teljesítmény-ellenőrzésekre is sor kerül.

A Nemzeti Kulturális Alap jogszerű, az államháztartási elvárásoknak megfelelő működési feltételeit 2017. január 1-től az EMET biztosítja úgy, hogy az NKA társadalmasított elosztási elve és gyakorlata is érvényesülhessen.