Közlemények – további információk

Tájékoztató a tiszteletdíjban részesülő magánszemélyek nevében kiállított számlákkal történő elszámolásokhoz

Tájékoztatjuk tisztelt pályázóinkat, hogy 2015. évtől a támogatási szerződéseinkbe az alábbi pont került. "Ha a tiszteletdíjban részesülő magánszemélyek nevében gazdálkodó szervezetek állítanak ki számlát, úgy a magánszemély és a gazdálkodó szervezet között fennálló jogviszonyt igazoló, továbbá a tiszteletdíj átvételét nyugtázó nyilatkozat is szükséges." A fenti esetekben az alábbi minta nyilatkozatok használhatók az elszámolás során.

Nyilatkozat – egyéni előadó, Nyilatkozat – előadó szervezet

Budapest, 2015. június 17.

Tisztelt pályázók!

Felhívjuk figyelmüket, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. § (2)-(3) bekezdései alapján 2014. január 1-jétől az alábbi módon számítjuk az ügyleti kamatot:

A Támogatott a jogosulatlanul igénybevett költségvetési támogatás összegét

ügyleti kamattal köteles visszafizetni.

A pénztartozást annak késedelmes teljesítése esetén a késedelembe esés időpontjától kezdve késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni.

Forintban meghatározott pénztartozás esetén az ügyleti kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat.

Az ügyleti kamat számításakor a visszaköveteléssel, a késedelmi kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.

Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettet kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

Nem teljesítés esetén a visszafizetendő összeget és annak kamatait az állami adóhatóság megkeresésre adók módjára hajtja be.

Budapest, 2014. január 31.

Tájékoztató lebonyolítós pályázatok elszámolásával kapcsolatban

Tájékoztatjuk tisztelt pályázóinkat, hogy 2014. január 1-jétől – amennyiben a pályázat benyújtása csak pénzügyi lebonyolító igénybevételével lehetséges – olyan pénzügyi lebonyolító szervezetet lehet megjelölni, amely az NKA Igazgatósága érvényes, megerősített regisztrációjával rendelkezik.
A pályázati adatlap kitöltése során a rendszer figyelmeztet, amennyiben nem regisztrált lebonyolító adószáma kerül beírásra.

Budapest, 2013. december 7.

Tájékoztató lebonyolítós pályázatok elszámolásával kapcsolatban

Amennyiben a támogatási szerződés pénzügyi lebonyolítót tartalmaz, úgy az elszámolás benyújtásakor (feltöltésekor) a pénzügyi elszámoló lapot a pénzügyi lebonyolító hivatalos okirat szerinti aláírási joggal felruházott személyének is alá kell írnia!

Budapest, 2013. október 25.

Az alkotói támogatásokkal kapcsolatos tájékoztató

Az alkotói támogatások személyi jövedelemadó elszámolása és bevallása során a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 19. §-a alapján az alábbiak szerint kell eljárni:

A magánszemély önálló tevékenysége költségeinek fedezetére adott támogatás esetében a támogatással szemben költségeket lehet elszámolni. Jövedelemnek minősül a bevétel költségekkel csökkentett része. Az adókötelezettség a bevétel megszerzésének évében merül fel. Több évet érintő támogatás esetében a támogatásnak az a része minősül adóévben megszerzett bevételnek, amely egyenlő az adóévben a támogatás felhasználásával teljesített és elszámolt kiadásokkal. Amennyiben a Támogatott a kapott támogatást részben vagy egészben nem használja fel, akkor a felhasználásra nem kerülő összeg annak az évnek az utolsó napján minősül bevételnek, amikor a - szerződésben szereplő megvalósítási határidő szerinti – felhasználásra a határidő nyitva áll. A szakmai kollégium a beszámoló értékelésével és minősítésével igazolja az alkotói támogatás céljának megvalósulását (vagy meghiúsulását). Az értékelés eredménye alapján a szakmai kollégium és az Igazgatóság igazolást ad ki, amely a magánszemély személyi jövedelemadó bevallásának bizonylata.

Pl.: Az alkotói támogatás összege 1.000.000 Ft, a megvalósítási határidő 2013.06.01.–2014.05.31. A 2013. évi költségbizonylatok összege 375.000 Ft.

2013. évi adóbevallás önálló tevékenységből származó jövedelmének számítása:
Bevétel oszlop 375.000 Ft
Költségek oszlop 375.000 Ft
Jövedelem oszlop 0 Ft.

A 2014. évi költségek összesen vagy 625.000 Ft, akkor a bevallásban a jövedelem 0 Ft.
Vagy pl. 516.000 Ft akkor

Bevétel oszlop 625.000 Ft
Költség oszlop 516.000 Ft
Jövedelem oszlop 109.000 Ft, amely után kell a személyi jövedelemadót megfizetni.
Példa 1., Példa 2.

Budapest, 2013. május 30.

Közlemény a köztartozás vizsgálat és rendezés új eljárási szabályairól

Az államháztartásról szóló törvény hatályos előírásai szerint [52. § (3) bekezdés] a költségvetési támogatások folyósítása során a támogató köztartozás vizsgálattal és köztartozások visszatartásával kapcsolatos feladatait a Magyar Államkincstár látja el.

A törvény rendelkezésének betartása érdekében az államháztartáson kívüli természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet részére a Nemzeti Kulturális Alap terhére teljesítendő támogatási célú kifizetések összegéből a Támogatott esetlegesen fennálló köztartozása a Kincstárban kerül levonásra, és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) megfelelő számláján jóváírásra.

Azaz amennyiben az államháztartáson kívüli természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet Támogatottnak köztartozása van, annak összegét a Kincstár a támogatás összegéből levonja, és azt a NAV megfelelő számláján jóváírja. A köztartozás levonása után fennmaradó összeg a Támogatott részére átutalásra kerül. A köztartozás levonásáról, illetve a NAV felé történő megfizetéséről a Kincstár tájékoztatja a Támogatottat és az NKA Igazgatóságát.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kincstár által küldött értesítő levél a Támogatott számviteli alapbizonylatát képezi. Ez alapján veheti nyilvántartásba a támogatás teljes összegét, mint bevételt, valamint a közteher befizetési kötelezettség kiadásként történő teljesítését. A levonással érintett összegig a Támogatott köztartozása megfizetettnek minősül.
A törvény alapján a Támogatottnak maradéktalanul teljesítenie kell a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit akkor is, ha a Kincstár a fenti eljárás alapján a támogatás teljes összegét vagy annak egy részét a NAV részére utalja.

Budapest, 2012. február

Tisztelt pályázóink!

Felhívjuk figyelmüket, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 83. § (4) bekezdése az alábbiak szerint szól, módosítva a korábbi szabályozást:

„Ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetési támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Nem kell alkalmazni ezt a szabályt a Nemzeti Kulturális Alapból biztosított költségvetési támogatások esetén, ha az adott támogatott tevékenységhez biztosított valamennyi költségvetési támogatás összege a hárommillió forintot nem éri el, és nem haladja meg a támogatott tevékenység összköltségét.”

Erre tekintettel kérjük Önöket, hogy pályázatuk költségvetésének tervezésekor vegyék figyelembe a következőket:

Amennyiben a pályázat pénzügyi elszámolása során az NKA Igazgatósága megállapítja, hogy a támogatott program tényleges megvalósítási költsége kevesebb, mint az adatlapon feltüntetett eredeti összköltség, és a támogatott programhoz biztosított valamennyi költségvetésből nyújtott támogatás együttes összege eléri a 3 millió forintot, a támogatás összegének – az összköltség csökkenésével – arányos részét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 83. § (4) bekezdése alapján az Igazgatóság visszakövetelheti a támogatottól.

A rendelkezést ebben a módosított formájában az új pályázatok esetén alkalmazzuk.

Budapest, 2012. február

Tisztelt pályázóink!

Felhívjuk támogatottaink figyelmét, hogy a pályázati felhívásban meghatározott benyújtási határidőig, egyedi pályázat esetén pedig a pályázat benyújtásáig megvalósult programoknál a szerződést úgy készítjük, hogy a támogatás utalására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatott a szakmai beszámolóját és a pénzügyi elszámolását benyújtotta és a pénzügyi elszámolás elfogadásra került - figyelemmel a tényleges (utókalkulált) és tervezett összköltség arányára is.

Tisztelt pályázóink!

Tekintettel az elmúlt évek során a Nemzeti Kulturális Alap (korábban Alapprogram) emblémájának többszöri változására, kérjük Önöket, hogy a támogatási cél megvalósítása során, a támogatási szerződésben foglaltak szerint az alábbi NKA-embléma feltüntetését alkalmazzák: NKA-embléma

Az embléma letölthető az Impresszum menüpont alatt. Rendezvényeken, kiadványokon, könyveken reklám- és pr-anyagokon ez a változat a kötelezően megjelenítendő. Köszönjük együttműködésüket!

Tisztelt pályázóink!

A következőkre hívjuk fel azon regisztráltak figyelmét, akiknél a regisztrációkor megadott adatokban változás következett be:

a) Azon regisztráltak, akik a pályázatot a korábbi állapotnak megfelelő adatokkal nyújtották be, majd közben az említett változás bekövetkezett, de a támogatási szerződés még nem jött létre: a Regisztráció módosításával, feltöltve a változást alátámasztó jogi dokumentációkat (majd a változással érintett jogi dokumentumokat papír alapon az Igazgatóság részére megküldve) jelezzék felénk a változást, a támogatási szerződés megfelelő előkészítése érdekében.

b) Azon regisztráltak, akik a támogatási szerződést a korábbi állapotnak megfelelő adatokkal kötötték meg, de utalás nem történt: a támogatási szerződésben előírtak szerint haladéktalanul jelezzék a bekövetkezett változást az a) pontban leírt folyamat elvégzésével.

c) Azon regisztráltak, akik a támogatási szerződést a korábbi állapotnak megfelelő adatokkal kötötték meg, a támogatási összeget az NKA Igazgatósága utalta, de a pályázati cél megvalósítása már a bekövetkezett változás idejére áthúzódik, így a pályázat még nincs lezárva (pénzügyi elszámolás, vagy szakmai beszámoló elfogadása nem történt meg): a támogatási szerződésben előírtak szerint haladéktalanul jelezzék a bekövetkezett változást az a) pontban leírt folyamat elvégzésével.