A minősítéssel nem rendelkező zeneművészeti szervezetek 2008. évi XCIX. törvény szerinti, 2018. évi működési támogatására

Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező zeneművészeti szervezetek 2008. évi XCIX. törvény szerinti, 2018. évi működési támogatására

A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

A pályázat kezelője: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő – Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (a továbbiakban: EMET NKAI)

Pályázat benyújtásának feltétele: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

A pályázat célja:

Az EMMI nyílt pályázatot hirdet az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 19. §-a és az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 22. §-a alapján a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által vezetett hatósági nyilvántartásban szereplő, minősítéssel nem rendelkező zeneművészeti szervezetek 2018. április 1 – 2019. március 31. közötti időszakra vonatkozó működésének és szakmai programmegvalósításának támogatására, mely a 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelettel (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.) módosított, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU rendelet (HL L187., 2014.6.26.) 53. cikke szerinti kultúrát és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatást tartalmaz.

A pályázat keretösszege, pénzügyi forrása

A pályázati keretösszeg a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján 154 millió Ft. A pályázati keretösszeg az EMMI 2018. évi költségvetésében a 20/13/5 „Előadó-művészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok)” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton 2018. január 1-jétől rendelkezésre áll.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A pályázaton elnyerhető támogatási összegek:

A megítélt támogatás intenzitása legfeljebb 100 % lehet.

A pályázók köre

Pályázatot nyújthat be az a zenekar vagy énekkar, amely

A nyilvántartásba vételre vonatkozó információkat a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által kezelt adatok szolgáltatják az EMMI és az EMET-NKAI részére.

Nem nyújthat be pályázatot

Nem folyósítható támogatás annak a kedvezményezettnek, amely

A megvalósítás időszaka: 2018. április 1 – 2019. március 31.

A felhasználás (a megvalósult tevékenységéhez kapcsolódó, a támogatás terhére elszámolható költségek teljesítésének) időszaka: 2018. április 1 – 2019. április 15.

A pályázat benyújtásának határideje

A pályázatok feltöltésének határideje: a pályázati kiírásnak az EMET NKAI portálján történő megjelenésétől számított 30 naptári nap, a jelen pályázati felhívás esetében 2018. február 19.

Nevezési díj, saját forrás

A pályázat benyújtásához nevezési díjat nem kell fizetni.

A támogatás igényléséhez saját forrás igazolása nem szükséges.

Igényelhető jogcímek

A kiválasztott jogcímeket a költségkalkulációkban tételesen kell felsorolni!

Nem igényelhető támogatás felújításra, nagy értékű eszközbeszerzésre, béren kívüli juttatásokra, érdek-képviseleti vagy szakmai szervezeti tagdíjra és pályázati nevezési díjra.

További feltételeket lásd még „A támogatás elszámolása és ellenőrzése” és a „Nem igényelhető és nem elszámolható költségek” bekezdésekben felsoroltaknál!

- A kedvezményezett nyilatkozik, hogy nincs nehéz pénzügyi helyzetben.

- A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget. A működési eredményt az elszámolható költségekből megalapozott előrejelzések alapján előzetesen vagy visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.

- Azonos vagy részben azonosítható elszámolható költségek esetén a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, az államháztartás központi vagy önkormányzati alrendszeréből vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez. A különböző azonosítható elszámolható költségek esetén a támogatás halmozható más, az államháztartás központi vagy önkormányzati alrendszeréből vagy uniós forrásból származó állami támogatással. Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, az államháztartás központi vagy önkormányzati alrendszeréből származó forrásból történik - támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:

  1. szakmai és működési terv a 2018. évre szóló szakmai és működési terv (részletezve a hangversenyprogramok, bel- és külföldi vendégszereplések, ifjúsági koncertek, a hangfelvételek programja)
  2. szakmai beszámoló a 2017. évi tevékenységről
  3. 30 napnál nem régebbi pénzintézeti igazolás a számlavezetésről

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a pályázati adatlap 7. pontjához szükséges feltölteni a pályázathoz kapcsolódó valamennyi dokumentumot „pdf” formátumban (fájlnév: ékezetek nélkül), amelyeket jelen pályázati felhívás előír, illetve azon további dokumentumokat, melyeket a pályázó egyéb mellékletként pályázatához fel kíván tölteni.

Ha a pályázati felhívásban előírt melléklet nem áll rendelkezésre a pályázat benyújtásakor, vagy az adott pályázathoz nem kíván egyéb mellékletet csatolni, azt a mellékletek legördülő menüből való kiválasztása után az Indoklás elnevezésű mezőben indokolni szükséges.

A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni:

Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatók-e. Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét okozhatja!

Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére.

A legnagyobb feltölthető állományméret: 10 MB

A benyújtott pályázat hiánypótlásával kapcsolatos tudnivalók:

Az alábbi pályázati dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség:

1. szakmai és működési terv 2018.

2. szakmai beszámoló 2017.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az EMET NKAI FEKPO nem kér be hiánypótlást azon pályázatok esetén, ahol a fent megnevezett 2 dokumentum bármelyike hiányzik, vagy a pályázó - bármely csatolandó melléklet esetében - üres dokumentumot/kat csatol a pályázatához.

A pályázat elbírálásának határideje

Az adott kategóriában rendelkezésre álló keretösszeg támogatott pályázónkénti elosztásáról a döntést a támogató 2018. április 30-ig nyilvánosságra hozza.

A pályázat formai és tartalmi elbírálásának módja

  1. A pályázat befogadása

A pályázat befogadásáról az EMET NKAI, legfeljebb a pályázat benyújtását követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot. A pályázat befogadása során az EMET NKAI vizsgálja, hogy

  1. A hiánypótlás

Ha a befogadott pályázatot és a fentiekben ismertetetteken kívüli dokumentumokat a pályázó hibásan, hiányosan nyújtotta be, az EMET NKAI – a hibák, hiányosságok megjelölése mellett – egyetlen alkalommal felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására. A pályázat kijavítására/hiánypótlására egyetlen alkalommal, a megadott határidőig van lehetőség.

A hiánypótlásról a pályázó az Effector online felületen, az alábbi elérési útvonalon hivatalos felszólító levelet kap: NKA felhasználói fiók/Pályázatok/Benyújtott pályázatok/adott pályázat/Pályázati dokumentumok – Pályázati hiánypótlás levél.

A hiánypótlásról szóló felszólító levél tartalmazza a hibák, hiányosságok megjelölését, a javítás módját, a hiánypótlás határidejét.

A hiánypótlásról szóló felszólító levél felhasználói fiókba való kiküldésének tényéről a pályázó e-mailben automatikus rendszerüzenetet kap, ezért a pályázónak a regisztráció során valós e-mail címet kell megadnia, amit naponta ellenőriz.

A határidő lejártával nincs mód a hiánypótlás teljesítésére.

Az EMET NKAI az általa elutasított (be nem fogadott) pályázatokat, illetve a hiányosan vagy hibásan benyújtott hiánypótlást tartalmazó pályázatokat tájékoztatással küldi meg az érintett szakmai kuratórium részére.

A pályázatok bírálatára vonatkozó eljárás

A beérkezett pályázatokról szóló döntés megalapozásához a döntéshozó a döntési javaslatot megfogalmazó érintett előadó-művészeti bizottság – az érintett előadó-művészeti szervezetek szakmai érdekképviseleti szervezetei által véleményezett – javaslata figyelembevételével szakmai kuratóriumot kér fel.

A döntésre a szakmai kuratórium előterjesztése alapján az Zeneművészeti Bizottság tesz javaslatot.

A szakmai kuratórium a pályázatokat a szakmai kuratórium munkájára vonatkozó Működési szabályzat szerint, valamint saját szakmai tapasztalatuk, szakmai tanácsadók beszámolói, személyes konzultációk, videó dokumentációk és a benyújtott pályázati anyagban szereplő információk alapján, a pályázati kiírásban megadott szempontrendszer szerint bírálják el. 

A szakmai kuratórium a formailag érvénytelennek minősített pályázatot nem értékelik, és nem pontozzák.

A szakmai kuratórium döntési javaslatot tesz az EMET NKAI által tájékoztatással megküldött, hiányosan vagy hibásan benyújtott hiánypótlást tartalmazó pályázat elutasításáról és a szakmailag érvénytelen pályázatról. A szakmailag érvénytelennek minősített pályázatot a kuratórium nem értékelik, és nem pontozzák.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

Közzététel

A támogató a www.nka.hu, a www.emet.gov.hu és a www.kormany.hu oldalon nyilvánosságra hozza

Értesítés

Az EMET NKAI a támogatási döntés meghozatalát követő tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a támogatási döntésről.

Jogorvoslat

Pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a költségvetési támogatás államháztartáson kívüli igénylője, vagy a kedvezményezett az EMET NKAI-nál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik.

Nem nyújtható be kifogás az olyan döntés, intézkedés ellen, amellyel szemben jogorvoslatnak van helye, vagy amely a támogatás igénylőjére, illetve a kedvezményezettre vonatkozó jogot, kötelezettséget közvetlenül nem állapít meg. A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított tíz napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül, írásban van lehetőség.

Az EMET NKAI megvizsgálja, hogy a kifogás tartalmazza-e az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 102/D. § (4) bekezdésében meghatározott adatokat. Az EMET NKAI saját hatáskörben dönt az Ávr. 102/D. § (5) bekezdés szerint a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról.

Az EMET NKAI - ha a kifogásban foglaltakkal egyetért - megteszi a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, vagy továbbítja a kifogást az emberi erőforrások minisztere részére.

A kifogásra vonatkozó további szabályokat az Ávr. 102/D. § tartalmazza.

Szerződéskötés

A támogatási szerződés (a továbbiakban: szerződés) megkötésének feltétele, hogy a támogatott pályázó a szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A pályázati adatlap tartalmazza azokat a nyilatkozatokat, amelyeket az Ávr. 75. §-a a szerződés megkötéséhez kötelezően előír. Az Ávr. 81. §-a részletesen tartalmazza azokat a feltételeket, amely esetekben nem köthető szerződés.

A támogatás folyósítása

A támogatás folyósítására egy vagy több részletben kerülhet sor támogatási előleg címén a kedvezményezett által benyújtott és a támogató által elfogadott költségterv és finanszírozási ütemterv alapján.

A támogatási előleg folyósítására a szerződés mindkét fél általi aláírását követően, a szerződésben meghatározott időpontban és feltételek szerint kerül sor.

A NEA 2018. évre szóló működési pályázatán nyertes kedvezményezett esetén a folyósításra a kedvezményezett által tett – a NEA támogatásról szóló, a NEA részére megküldött lemondó – nyilatkozat másolatának benyújtása esetén kerülhet sor.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A kedvezményezett az elnyert támogatást csak a szerződésben rögzített célra fordíthatja, és köteles a támogatás felhasználásáról a szerződés és a gazdálkodására vonatkozó előírások szerint számot adni.

A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás hiánypótlására egyetlen alkalommal van lehetőség.

A szakmai beszámolóban részletesen ismertetni kell a támogatás felhasználásának, valamint a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait és tapasztalatait. Ki kell térni a megvalósulás körülményeire, valamint összevetve a benyújtott, és a visszatervezésre tekintettel módosított szakmai és működési tervet, valamint költségkalkulációt a tényleges teljesítéssel, elemezni kell a megvalósítás szakmai eredményességét és hozadékát, konkrét eredményeit (eredménytelenség esetén annak okait).

A pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell a támogatási szerződésben rögzített költségkalkuláció alapján benyújtott:

Nem igényelhető és nem elszámolható költségek

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt:

szakmai kérdésekben az EMMI Közösségi Művelődési és Művészeti Főosztályán:

a pályázati adatlap és a költségkalkuláció kitöltésével kapcsolatban az EMET NKAI-nál

A pályázattal kapcsolatos további fontos információk a Pályázati tájékoztatóban olvashatóak (www.nka.hu – EMMI ikonra kattintva).

Felhívjuk továbbá pályázóink figyelmét, hogy az Ávr. több helyen érinti a pályáztatás eljárási rendjét, így többek között:

Felhívjuk figyelmét, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a jelen pályázati felhívás alapján juttatott támogatásokra vonatkozó döntéseket folyamatosan nyilvánosságra hozza az Áht. 56/B-C. §, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. sz. mellékletének III. pontja szerint.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás alapján az emberi erőforrások minisztere nevében eljárva:

Dr. Hoppál Péter

kultúráért felelős államtitkár