A minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek 2008. évi XCIX. törvény szerinti, 2018. évi működési támogatására

Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek 2008. évi XCIX. törvény szerinti, 2018. évi működési támogatására

A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

A pályázat kezelője: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő – Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (a továbbiakban: EMET NKAI)

Pályázat benyújtásának feltétele: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

A pályázat célja:

Az EMMI nyílt pályázatot hirdet az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 19. §-a és az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 22. §-a alapján a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által vezetett hatósági nyilvántartásban szereplő, minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti, előadó-művészeti szervezetek 2018. március 1. – 2019. február 28. közötti időszakra vonatkozó működésének és szakmai programmegvalósításának támogatására, mely a 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelettel (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.) módosított, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU rendelet (HL L187., 2014.6.26.) 53. cikke szerinti kultúrát és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatást tartalmaz

A pályázat keretösszege, pénzügyi forrása:

A pályázati keretösszeg a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján 1110,3 millió Ft. A pályázati keretösszeg az EMMI 2018. évi költségvetésében a 20/13/5 „Előadó-művészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok)” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton 2018. január 1-jétől rendelkezésre áll.

A támogatásra fordítható keretösszeg kategóriák közötti megoszlása:

A beérkezett pályázatok és esetleges átcsoportosítások függvényében a kategóriák keretösszege módosulhat.

A pályázaton elnyerhető támogatási összegek:

A támogatás intenzitása legfeljebb 80 % lehet (az igényelt támogatás nem haladhatja meg a tervezett összköltség 80%-át.).

Színházi nevelési előadó-művészeti szervezet (kizárólag az 1/C alkategóriában), valamint táncművészeti előadó-művészeti szervezet a 3. kategóriában pályázók esetében a megítélt támogatás intenzitása 100 %.

 1. kategória: Színház I.

 1. kategória: Színház II. (minimum 3 000 000 Ft, maximum 50 000 000 Ft);

 1. kategória: Táncművészet

 1. kategória: Forgalmazó - Ernyőszervezet (minimum 5 000 000 Ft, maximum 20 000 000 Ft);

 1. kategória: Forgalmazó - Produkciós szervezet (minimum 5 000 000 Ft, maximum 20 000 000 Ft);

 1. kategória: Forgalmazó - Produkciós ház (minimum 5 000 000 Ft, maximum 50 000 000 Ft);

 1. kategória: Forgalmazó - Befogadó színház (minimum 5 000 000 Ft, maximum 50 000 000 Ft);

 1. kategória: Szabadtéri színház (minimum 2 000 000 Ft, maximum 60 000 000 Ft);

 1. kategória: Nemzetiségi színház (minimum 1 000 000 Ft, maximum 30 000 000 Ft).

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A pályázók köre:

Pályázatot nyújthat be az a professzionális színházi vagy táncművészeti előadó-művészeti szervezet, amely

A nyilvántartásba vételre vonatkozó információkat a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által kezelt adatok szolgáltatják az EMMI és az EMET-NKAI részére.

A pályázói kört érintő, az egyes kategóriákra vonatkozó további meghatározások „Az egyes kategóriákhoz tartozó részletes kritériumok és információk, a kategóriák keretösszegei” fejezetben olvashatók.

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.

Nem nyújthat be pályázatot:

Nem folyósítható támogatás annak a kedvezményezettnek, amely:

A megvalósítás időszaka: 2018. március 1. – 2019. február 28., a szabadtéri színházak (8. kategória) esetében 2018. január 1. – 2018. december 31.

A felhasználás (a megvalósult tevékenységéhez kapcsolódó, a támogatás terhére elszámolható költségek teljesítésének) időszaka: 2018. március 1. – 2019. március 14., a szabadtéri színházak – 8. kategória – esetében 2018. január 1. – 2019. január 15.

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázatok benyújtásának határideje: a pályázati kiírásnak az EMET NKAI portálján történő megjelenésétől számított 30 naptári nap, a jelen pályázati felhívás esetében 2018. február 16.

Nevezési díj, saját forrás:

A pályázat benyújtásához nevezési díjat nem kell fizetni.

A támogatás igényléséhez saját forrás igazolása nem szükséges.

Igényelhető jogcímek

Működési költségjogcímek:

 1. az időszakosan és rendszeresen foglalkoztatott munkatársak munkaszerződésben meghatározott havi munkabére és annak közterhei (béren kívüli juttatás finanszírozására, továbbá jutalom, 13. havi bér kifizetésére támogatás nem igényelhető!), közalkalmazotti jogviszony esetében a kinevezés szerinti illetmény és közterhei
 2. adminisztrációs költség (pl. irodaszer, fénymásolás, postaköltség)
 3. helyiség bérleti díja
 4. az előadásokhoz szükséges technikai eszközök bérleti díja a támogatás maximum 10%-áig (hang-és fénytechnika, színpadi berendezések)
 5. biztosítási költség (utazási vagy eszköz)
 6. közüzemi díj
 7. kommunikációs költség maximum az igényelt illetve elnyert támogatás 5 (öt) %-a (pl. telefon-, internet előfizetése. Telefon előfizetés esetén kizárólag a hivatalos telefontársasággal kötött szerződés, illetve a hivatalos telefontársaság által kiállított számla fogadható el. Közvetítő bevonása nem lehetséges.)
 8. szolgáltatás vásárlás (pl. könyvelés, infrastruktúrával rendelkező pályázó esetén a takarítási költség)
 9. karbantartási díjak - ide tartozik a fénymásolók, számítógépek rendszeres, illetve eseti kisjavítása, karbantartása, illetve az infrastruktúrával rendelkező pályázóknál a tűzjelző-, fény-, és egyéb színpadtechnikai -rendszerek karbantartása és a helyiségeinek takarítása, tisztasági festése. (felújítása nem!)
 10. reklám és PR-költség
 11. művészek, közreműködők, munkatársak díjának számlás kifizetése

Szakmai programmegvalósításra igényelhető költségjogcímek:

 1. közreműködők munkabére, megbízási díja, annak járulékai vagy számlás kifizetése
 2. szerzői, alkotói jogdíj, annak járulékai vagy számlás kifizetése
 3. művészek tiszteletdíja, annak járulékai vagy számlás kifizetése
 4. előadásban/színpadon megjelenő jelmezköltség (próbán használt jelmez nem)
 5. előadásban/színpadon megjelenő díszletköltség
 6. előadásban/színpadon megjelenő kellékköltség (próbán használt kellék nem)
 7. szállítási díj
 8. utazási költség
 9. szállásköltség
 10. egyéb szolgáltatás vásárlás, verseny nevezési díj
 11. egyéb anyagköltség (kizárólag a bemutatott / játszott produkcióban megjelenő, fotóval/dvd-vel igazolt anyag)

Nagyértékű eszközbeszerzésre vonatkozó külön szabályok:

Állandó játszóhellyel rendelkező színházművészeti szervezet (1/B alkategória), táncművészeti szervezetek (3. kategória), valamint a forgalmazó szervezetek (4., 7. kategóriák)

Színházművészeti és forgalmazó szervezetek (1., 2. és 4-9. kategóriák)

Nagyértékű eszközbeszerzés esetén beküldendő a megvásárolni kívánt, pályázatban feltüntetett eszközre szóló minimum három, 30 napnál nem régebbi árajánlat, részletes és tételes indoklás legalább az alábbi adatokkal: név, gyártmány -/ típusmegjelölés, darabszám, egységár, felhasználás leírása és mértéke (kihasználtság), mely (futó vagy bemutatni tervezett) produkciókban kívánja használni stb.

A költségkalkuláció visszatervezése során vagy a támogatási szerződés aláírását követően a pályázó / kedvezményezett részéről jelentkező, a nagyértékű eszköz bármely, a benyújtott pályázatban / a támogatási szerződésben / visszatervezett költségkalkulációban rögzített adatával összefüggő módosítási szándék esetén a pályázónak / kedvezményezettnek a módosítási szándékról írásbeli kérelmet kell benyújtani az EMET NKAI részére. A kérelemről (a támogatási szerződés aláírását megelőzően vagy követően egyaránt) az EMMI dönt.

A támogatás segítségével beszerzett eszköz a beszerzéstől számított öt évig nem idegeníthető el!

Nagyértékű eszközbeszerzés esetén személy-, tehergépkocsi, fényképezőgép, videokamera, kerékpár, asztali számítógép, tablet, telefon vásárlása nem támogatható!

Nem igényelhető támogatás felújításra (nem minősül felújítási kiadásnak az infrastruktúrával rendelkező szervezetek tisztasági festése), béren kívüli juttatásokra, érdek-képviseleti vagy szakmai szervezeti tagdíjra és pályázati nevezési díjra.

További feltételeket lásd még „A támogatás elszámolása és ellenőrzése” és a „Nem igényelhető és nem elszámolható költségek” bekezdésekben felsoroltaknál!

Továbbá az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU rendelet  (a továbbiakban: 651/2014/EU rendelet) 53. cikkének alkalmazása esetén a pályázati felhívás kötelező eleme:

Beruházási támogatás esetében a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget. A működési eredményt az elszámolható költségekből visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni. Működési támogatás esetében a támogatási összeg nem haladhatja meg az adott időszak során keletkezett működési veszteséget és ésszerű nyereséget fedező összeget. Ezt visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell biztosítani.

Azonos vagy részben azonosítható elszámolható költségek esetén a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, az államháztartás központi vagy önkormányzati alrendszeréből vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez. A különböző azonosítható elszámolható költségek esetén a támogatás halmozható más, az államháztartás központi vagy önkormányzati alrendszeréből vagy uniós forrásból származó állami támogatással. Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, az államháztartás központi vagy önkormányzati alrendszeréből származó forrásból történik - támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az adattáblát a pályázat benyújtásához töltsék le, majd kitöltés után csatolják fel a pályázati adatlap 7. pontjába.

A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:

 1. szakmai és működési terv a 2018. március 1.– 2019. február 28. közötti időszakra (szabadtéri színházak esetében 2018. január 1. – 2018. december 31. közötti időszakra) vonatkozóan; A tervnek (hozzávetőleg 10 oldal terjedelemben) tartalmaznia kell a pályázó művészeti koncepcióját, továbbá a bírálati szempontrendszer szempontjainak megfelelő információkat. (E dokumentumban kell indokolni az esetleges nagyértékű eszközbeszerzést is.)
   
 2. szakmai beszámoló a 2017. március 1. – 2017. december 31. (szabadtéri színházak esetében 2017. január 1 - 2017. december 31.) közötti időszak tényleges szakmai és működési tevékenységéről valamint (a szabadtéri színházak kivételével) a 2018. január 1. 2018. február 28. közötti időszakban megvalósuló – már egyeztetett - előadásairól és művészeti projektjeiről; A beszámoló (hozzávetőleg 10 oldal terjedelemben) az adattáblázatban szerepeltetett adatok szöveges kiegészítése, magyarázata, amely szükség szerint tartalmazza a kategória kritériumainak teljesítését igazoló egyéb információkat; a benyújtott, és a visszatervezésre tekintettel módosított szakmai és működési tervet, valamint költségkalkulációt összevetve a tényleges teljesítéssel, figyelemmel a pályázati és bírálati szempontrendszerre
   
 3. adattáblázat (excel táblázat több munkalappal, amelynek minden munkalapját ki kell nyomtatni és cégszerűen aláírni, abban az esetben is, ha az oldal kitöltetlen marad)
   
 4. sajtómappa a 2017. március 1. – 2017. december 31. közötti időszakról (szabadtéri színházak esetében 2017. január 1 - 2017. december 31. közötti időszakról) kül- és belföldi sajtóban megjelent fontosabb anyagok feltüntetése: elsősorban kritika, interjú az alábbi adatok megadásával produkciónkénti / szakmai programonkénti gyűjtésben

A pályázó által megjelentetett vagy írt saját ajánló, fizetett hirdetés, pr-interjú stb. nem szerepelhet a felsorolásban! Elektronikus sajtóban megjelent cikk, interjú esetében a megnyitható hivatkozást (linket) tartalmazó fájl feltöltése elegendő. Internetre feltöltött előadásfelvételek linkjeinek felsorolása (ha szükséges jelszóval ellátva) a 2017. március 1. – 2017. december 31. közötti időszakban (szabadtéri színházak esetében 2017. január 1- 2017. december 31. közötti időszakban) bemutatott saját vagy koprodukció(k)ról (lehet vágatlan munkapéldány is). A nemzetiségi színházi kategóriában induló pályázók fotósorozatot - legalább 10 db fotóval - is feltölthetnek a sajtómappába.

 1. A meghívott produkciót/projektet bemutatni kívánó fél szándéknyilatkozatai a meghívásokról (minden meghívott produkció/projekt esetén). A szándéknyilatkozatnak tartalmaznia kell a meghívott fél elfogadó visszajelzését is (benyújtható két külön dokumentumként is)

 1. A pályázó nyilatkozata a 2017. március 1. – 2017. december 31-ig terjedő időszak (szabadtéri színházak esetében 2017. január 1- 2017. december 31. közötti időszak) realizált jegybevételéről és/vagy az általa forgalmazott produkció(k) forgalmazásából származó realizált bevételéről. Jegybevétel és/vagy forgalmazási bevétel hiányában – kizárólag a színházi nevelési társulatoknak – arra vonatkozóan is nyilatkozniuk kell, hogy az általuk játszott előadások legalább 80%-át színházi nevelési előadások teszik ki. (A nyilatkozatban szerepeltetett összeg figyelembe vételével kell a költségkalkulációban a bevételek között a jegyeladásból és/vagy forgalmazásból származó bevételeket megadni.)

 1. A Petőfi Irodalmi Múzeum - Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (PMI-OSZMI) igazolása, amely szerint a pályázó az előző évre vonatkozó dokumentációját, amelynek része:

A részletekkel kapcsolatban az intézet munkatársai adnak további felvilágosítást hétfőtől csütörtökig 9 órától 16 óráig, pénteken 9 órától 14 óráig, (elérhetőség: 1013 Budapest, Krisztina krt. 57., tel. : 375-1184. A támogatási igazolásokat Borszuk Enikő igazgatósági asszisztens (színházaknak az első emeleti Titkárságon) – e-mail: borszuk.eniko@oszmi.hu –, illetve Halász Tamás és Varga Andrea (táncművészeti szervezeteknek–Táncarchívum) – e-mail: halasz.tamas@oszmi.hu; varga.andrea@oszmi.hu – állítja ki).

 1. Nagyértékű eszközbeszerzés esetén 3 db 30 napnál nem régebbi árajánlat (ld. ehhez még a külön szabályokat a felhívás 4. oldalán!).

 1. Pályázó ernyőszervezet esetén (4. kategóriában pályázók) továbbá az ernyőszervezet tagszervezetének/tagszervezeteinek nyilatkozata arról, hogy jelen pályázaton önállóan nem nyújt be pályázatot.
 2. 30 napnál nem régebbi pénzintézeti igazolás a számlavezetésről.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a pályázati adatlap 7. pontjához szükséges feltölteni a pályázathoz kapcsolódó valamennyi dokumentumot „pdf” formátumban (fájlnév: ékezetek nélkül), amelyeket jelen pályázati felhívás előír, illetve azon további dokumentumokat, melyeket a pályázó egyéb mellékletként pályázatához fel kíván tölteni.

Ha a pályázati felhívásban előírt melléklet nem áll rendelkezésre a pályázat benyújtásakor, vagy az adott pályázathoz nem kíván egyéb mellékletet csatolni, azt a mellékletek legördülő menüből való kiválasztása után az Indoklás elnevezésű mezőben indokolni szükséges.

A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni:

Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatók-e. Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét okozhatja! Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. A legnagyobb feltölthető állományméret: 10 MB

A benyújtott pályázat hiánypótlásával kapcsolatos tudnivalók:

Az alábbi pályázati dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség

 1. szakmai és működési terv 2018
 2. szakmai beszámoló 2017
 3. adattábla

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az EMET NKAI FKPO nem kér be hiánypótlást azon pályázatok esetén, ahol a fent megnevezett 3 dokumentum bármelyike hiányzik, vagy a pályázó - bármely csatolandó melléklet esetében - üres dokumentumot/kat csatol a pályázatához

A pályázat elbírálásának határideje:

Az adott kategóriában rendelkezésre álló keretösszeg támogatott pályázónkénti elosztásáról a döntést a támogató 2018. április 30-ig nyilvánosságra hozza.

A pályázat formai és tartalmi elbírálásának módja:

 1. A pályázat befogadása
  A pályázat befogadásáról az EMET NKAI, legfeljebb a pályázat benyújtását követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot. A pályázat befogadása során az EMET NKAI vizsgálja, hogy

 1. A hiánypótlás
  Ha a befogadott pályázatot és a fentiekben ismertetetteken kívüli dokumentumokat a pályázó hibásan, hiányosan nyújtotta be, az EMET NKAI – a hibák, hiányosságok megjelölése mellett – egyetlen alkalommal felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására. A pályázat kijavítására/hiánypótlására egyetlen alkalommal, a megadott határidőig van lehetőség. A hiánypótlásról a pályázó az Effector online felületen, az alábbi elérési útvonalon hivatalos felszólító levelet kap: NKA felhasználói fiók/Pályázatok/Benyújtott pályázatok/adott pályázat/Pályázati dokumentumok – Pályázati hiánypótlás levél. A hiánypótlásról szóló felszólító levél tartalmazza a hibák, hiányosságok megjelölését, a javítás módját, a hiánypótlás határidejét.

A hiánypótlásról szóló felszólító levél felhasználói fiókba való kiküldésének tényéről a pályázó e-mailben automatikus rendszerüzenetet kap, ezért a pályázónak a regisztráció során valós e-mail címet kell megadnia, amit naponta ellenőriz.

A határidő lejártával nincs mód a hiánypótlás teljesítésére.

Az EMET NKAI az általa elutasított (be nem fogadott) pályázatokat, illetve a hiányosan vagy hibásan benyújtott hiánypótlást tartalmazó pályázatokat tájékoztatással küldi meg az érintett szakmai kuratórium részére.

A pályázatok bírálatára vonatkozó eljárás:

A beérkezett pályázatokról szóló döntés megalapozásához a döntéshozó a döntési javaslatot megfogalmazó érintett előadó-művészeti bizottság – az érintett előadó-művészeti szervezetek szakmai érdekképviseleti szervezetei által véleményezett – javaslata figyelembevételével szakmai kuratóriumokat kér fel.

A döntésre a szakmai kuratóriumok előterjesztései alapján az érintett előadó-művészeti bizottságok tesznek javaslatot az alábbiak szerint:

Színház I., Színház II., Szabadtéri Színház és Nemzetiségi Színház kategóriák: Színházművészeti Bizottság,

Táncművészeti kategóriák: Táncművészeti Bizottság,

Forgalmazói kategóriák: Színházművészeti Bizottság és Táncművészeti Bizottság.

A színházművészet területét a Színház I. kategóriában három tagú, a Színház II. kategóriában három tagú, a táncművészet területét három tagú szakmai kuratórium képviseli. A négy forgalmazó kategóriában a pályázatokat hat-hat tagú kuratórium bírálja, mely három színházi és három táncművészeti szakértőből áll.

A 08. Szabadtéri színház és a 09. Nemzetiségi Színház kategóriák pályázatait három-három tagú szakmai kuratórium bírálja el.

A szakmai kuratóriumok a pályázatokat a szakmai kuratóriumok munkájára vonatkozó Működési szabályzat szerint, valamint saját szakmai tapasztalatuk, szakmai tanácsadók beszámolói, személyes konzultációk, videó dokumentációk és a benyújtott pályázati anyagban szereplő információk alapján, a pályázati kiírásban megadott szempontrendszer szerint bírálják el.

A szakmai kuratóriumok a formailag érvénytelennek minősített pályázatot nem értékelik, és nem pontozzák.

A szakmai kuratóriumok döntési javaslatot tesznek az EMET NKAI által tájékoztatással megküldött, hiányosan vagy hibásan benyújtott hiánypótlást tartalmazó pályázat elutasításáról és a szakmailag érvénytelen pályázatról. A szakmailag érvénytelennek minősített pályázatot a kuratóriumok nem értékelik, és nem pontozzák.

A szakmai kuratóriumok vizsgálják a 2017. március 1. – 2018. február 28. közötti támogatott időszakra (a továbbiakban: 2017. év) érvényes, a pályázóra jelen pályázat szerint vonatkozó kategória kritériumainak teljesülését. (A 2018. január-februári egyeztetett előadások esetében a tervezett előadásszámot és nézőszámot kell figyelembe venni.)

A kritériumokat nem teljesítő pályázat szakmailag érvénytelennek minősül!

A forgalmazói kategória pályázói, valamint azon pályázók esetében, akik 2017. évben a minősítéssel nem rendelkező előadó-művészeti szervezetek számára kiírt pályázaton nem nyertek el működési célú támogatást, a kategória kritériumai között meghatározott mutatószámok legalább 80 %-os teljesülése esetén a szakmai kuratórium döntési javaslatot tesz a pályázat szakmai érvényességéről.

A szakmai kuratóriumok a pályázatban meghatározott kategóriára vonatkozó önbesorolást esetleges átsorolással – a kritériumoknak való megfelelés esetén, indokolt esetben – módosíthatják.

A szakmai kuratóriumok bírálatuk során a költségkalkulációban igényelt jogcímek szakmai megalapozottságát is vizsgálják. Ennek során a pályázóktól személyesen vagy írásban tájékoztatást kérhetnek.

A szakmai kuratóriumok a döntési előterjesztést a jelen kiírásban szereplő (pontozásos) szempontrendszer alapján fogalmazzák meg.

A kuratóriumi ülésen a szakmai vita alapját a pályázatok elért pontszáma alapján felállított kategóriánkénti rangsor képezi. A szakmai kuratórium az ülésen döntési javaslatot fogalmaz meg az elutasításról és a szakmailag érvénytelenné minősítésről, az esetleges keretátcsoportosítási javaslatokról, átsorolásokról, a pályázók végleges pontszámáról, a támogathatósághoz szükséges, minimálisan elérendő pontszámról (amely nem lehet kevesebb, mint az elérhető pontszám 50 %-a) és a javasolt pályázatonkénti támogatási összegekről. A szakmai kuratórium – az erről hozott döntési javaslatában – a forráshiány miatt nem támogatott, de szakmailag megfelelő (a támogathatósághoz szükséges, minimálisan elérendő pontszámot teljesítő) pályázat(ok) támogatási sorrendjét és támogatási összeg-javaslatát is – kategóriánként– meghatározza.

Közzététel:

A támogató a www.nka.hu, a www.emet.gov.hu és a www.kormany.hu oldalon nyilvánosságra hozza

Értesítés:

Az EMET NKAI a támogatási döntés meghozatalát követő tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a támogatási döntésről.

Jogorvoslat:

Pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a költségvetési támogatás államháztartáson kívüli igénylője, vagy a kedvezményezett az EMET NKAI-nál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik.

Nem nyújtható be kifogás az olyan döntés, intézkedés ellen, amellyel szemben jogorvoslatnak van helye, vagy amely a támogatás igénylőjére, illetve a kedvezményezettre vonatkozó jogot, kötelezettséget közvetlenül nem állapít meg. A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított tíz napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül, írásban van lehetőség.

Az EMET NKAI megvizsgálja, hogy a kifogás tartalmazza-e az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 102/D. § (4) bekezdésében meghatározott adatokat. Az EMET NKAI saját hatáskörben dönt az Ávr. 102/D. § (5) bekezdés szerint a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról.

Az EMET NKAI - ha a kifogásban foglaltakkal egyetért - megteszi a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, vagy továbbítja a kifogást az emberi erőforrások minisztere részére.

A kifogásra vonatkozó további szabályokat az Ávr. 102/D. § tartalmazza.

Szerződéskötés:

A támogatási szerződés (szerződés) megkötésének feltétele, hogy a támogatott pályázó a szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A pályázati adatlap tartalmazza azokat a nyilatkozatokat, amelyeket az Ávr. 75. §-a a szerződés megkötéséhez kötelezően előír. Az Ávr. 81. §-a részletesen tartalmazza azokat a feltételeket, amely esetekben nem köthető szerződés.

A támogatás folyósítása:

A támogatás folyósítására egy vagy több részletben kerülhet sor támogatási előleg címén a kedvezményezett által benyújtott és a támogató által elfogadott költségterv és finanszírozási ütemterv alapján.

A támogatási előleg folyósítására a szerződés mindkét fél általi aláírását követően, a szerződésben meghatározott időpontban és feltételek szerint kerül sor.

A NEA 2018. évre szóló működési pályázatán nyertes kedvezményezett esetén a folyósításra a kedvezményezett által tett – a NEA támogatásról szóló, a NEA részére megküldött lemondó – nyilatkozat másolatának benyújtása esetén kerülhet sor.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése:

A kedvezményezett az elnyert támogatást csak a szerződésben rögzített célra fordíthatja, és köteles a támogatás felhasználásáról a szerződés és a gazdálkodására vonatkozó előírások szerint számot adni.

A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás hiánypótlására egyetlen alkalommal van lehetőség.

A szakmai beszámolóban részletesen ismertetni kell a támogatás felhasználásának, valamint a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait és tapasztalatait a 2018. március 1. – 2019. február 28-ig terjedő időszakra (szabadtéri színházak esetében 2018. január 1. – 2018. december 31. közötti időszakra) nézve, a vonatkozó kategória kritériumainak teljesülését, ki kell térni a megvalósulás körülményeire, valamint összevetve a benyújtott, és a visszatervezésre tekintettel módosított szakmai és működési tervet, valamint költségkalkulációt a tényleges teljesítéssel, elemezni kell a megvalósítás szakmai eredményességét és hozadékát, konkrét eredményeit (eredménytelenség esetén annak okait).

A beszámolóhoz meg kell adni a kategória kritériumai között felsorolt teljesített mutatószámokat is. A kritériumok teljesüléséről és a mutatószámokról a jelen pályázat adattáblájának 1A, 2A, 3A és 4A táblázatai kitöltésével kell számot adni.

Produkció/művészi projekt létrehozása esetén be kell küldeni a produkció/projekt 1 példány DVD-felvételét és/vagy internetes felületen hozzáférhető felvételének linkjét, sajtóanyagokat (a kedvezményezett által megjelentetett vagy írt saját anyagot nem).

A pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell a támogatási szerződésben rögzített költségkalkuláció alapján benyújtott:

A telefonszámla összes oldalának érvénytelenített, hitelesített másolata (Csak a telefon előfizetés/használat, internet előfizetés/használat és parkolási díj számolható el. Ez utóbbi utazási költség jogcím alatt!).

Egy számlán több előfizetés szerepeltetése esetén nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az előfizetések a használók számára nem kerülnek tovább számlázásra, továbbá a használók névsora, beosztása (feladatköre), milyen célból használják a telefont.

Nem igényelhető és nem elszámolható költségek

Nem számolható el továbbá a jutalom, szabadság megváltás jogcímen kifizetett tétel; múzeumi, színházi, edzőtermi, uszodai stb. belépőjegy, DVD film, zenei DVD, szakkönyv, alkohol, cigaretta, ajándékutalvány, rendezvényszervezés és utazásszervezés költsége, személyes higiéniás-, egészségmegtartó és javító terméke, fehérnemű vásárlása, a szervezet üzemben tartásában/tulajdonában levő személy, tehergépjárművéhez kapcsolódó karbantartási költségek, illetve éves autópályadíj, telefonszámlán szereplő telefonvásárlás /részletfizetési díj, szerencsejáték díja, adomány, szavazás költsége, emeltdíjas szám hívása, kártyás/internet feltöltés, biztosítás díja; könyv, kerékpár (ez utóbbi kettő esetében kivétel, ha a produkcióban szerepel); illetve adásvételi szerződéssel magánszemélytől - vásárolt olyan termék, amely az általános kis és/vagy nagykereskedelmi forgalomban is kapható.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt:

Szakmai kérdésekben az EMMI Közösségi Művelődési és Művészeti Főosztályán;

A pályázati adatlap és a költségkalkuláció kitöltésével kapcsolatban az EMET NKAI-nál;

A pályázattal kapcsolatos további fontos információk a Pályázati tájékoztatóban olvashatóak (www.nka.hu – EMMI ikonra kattintva).

Felhívjuk továbbá pályázóink figyelmét, hogy az Ávr. több helyen érinti a pályáztatás eljárási rendjét, így többek között:

A pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok (a szakértő által, egyedileg adott pontszámokat kivéve) közérdekű adatoknak minősülnek. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján a pályázat meghatározott adatait a kiíró az NKA-n keresztül közzéteszi a www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon.

Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a jelen pályázati felhívás alapján juttatott támogatásokra vonatkozó döntéseket folyamatosan nyilvánosságra hozza az Áht. 56/B-C. §, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 1. sz. mellékletének III. pontja szerint.

A pályázat kategóriái:

 1. kategória: Színház I.

 1. kategória: Színház II.

 1. kategória: Táncművészet

 1. kategória: Forgalmazó – Ernyőszervezet

 1. kategória: Forgalmazó – Produkciós szervezet

 1. kategória: Forgalmazó – Produkciós ház

 1. kategória: Forgalmazó – Befogadó színház

 1. kategória: Szabadtéri színház
   
 2. kategória: Nemzetiségi színház

Állandó játszóhely: az előadó-művészeti szervezet tevékenysége szerinti fő funkcióra alkalmas épület, helyiség-együttes, amelyet a szervezet folyamatosan fenntart, és legalább a kapacitás 80%-a mértékéig a fő funkció érdekében működteti.

Befogadó színház: előadások bemutatására alkalmas játszóhellyel rendelkező, társulat nélküli színház, ideértve az olyan cirkuszművészeti szervezetet is, amely az előadást állandó játszóhelyen, saját tulajdonú vagy rendelkezésű kőépületben valósítja meg.

Szabadtéri színház: állandó – jellemzően természeti vagy építészeti örökséghez kötődő – játszóhellyel rendelkező, a nyári évadban (jellemzően május 1-jétől szeptember 30-ig) játszó színház.

Nemzetiségi színház: az országos nemzetiségi önkormányzat nyilatkozatával elismert, nemzetiségi nyelven játszó színház vagy magyar nyelven játszó színház, melynek az adott nemzetiséghez kötődő alkotóközösségei által létrehozott előadásai alapvetően e nemzetiségi közösség anyanyelvű művelődési igényeinek kielégítését szolgálják és kötődnek a nemzetiségi közösség szocio-kulturális hátteréhez, hagyományaihoz.

Az egyes kategóriákhoz/alkategóriákhoz tartozó részletes kritériumok és információk, a kategóriák keretösszegei

A választott kategória kritériumainak teljesülését a 2017. évi tevékenységre vonatkozó adatokkal és információkkal igazolja a pályázó.

A szakmai és működési tervben az alábbi szempontok számozását követve, szempontonként kell tájékoztatást adni.

A „saját előadás” az alábbi, Emtv.-ben rögzítettek szerint értendő:

olyan színházi alkotás, amelynek előadásához szükséges szerzői jogokkal a színház rendelkezik, az előadás a színházzal szerződéses kapcsolatban álló alkotó- és előadóművészek művészi tevékenységével jön létre, és a színház szervezésével, a színház költségvetéséből kerül a nyilvánosság elé.

A „koprodukciós bemutató”:

olyan előadás, amelyet két vagy több, nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezet költségvetési forrásából hoztak létre, s amelyet valamennyi létrehozó előadó-művészeti szervezet – amennyiben rendelkezik az alapító okiratában feltüntetett állandó játszóhellyel – valamely játszóhelyén bemutattak (a koprodukciós bemutatót a létrehozó valamennyi előadó-művészeti szervezet saját bemutatónak tekintheti)

A koprodukció saját produkciónak, megtartott előadásai saját előadásoknak tekinthetők.

A „társulat” az alábbi, Emtv.-ben rögzítettek szerint értendő:

művészek olyan csoportja, akik munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján egy vagy több évadon keresztül folyamatosan kapcsolódnak egy előadó-művészeti szervezethez.

Művészi projekt: előadó-művészeti tevékenység által megvalósított művészeti-szakmai program, esemény, továbbjátszás (korábbi évben bemutatott saját produkció tárgyévi legalább 5 alkalommal történő előadása).

Produkció/művészi projekt befogadása: nem saját produkció/projekt meghívása és nézőközönség előtt történő előadása. Nem tartozik ide a szervezet által rendszeresen foglalkoztatott egyéni alkotó(k) saját projektjének bemutatása.

Továbbjátszás: a korábbi évben bemutatott saját előadás legalább 3 alkalommal történő előadása a tárgyévben.

A „színházi nevelési előadás”: olyan, homogén összetételű közönség számára tartott színházi nevelési program, amelyben a művészeti értéket képviselő előadás vagy előadás-részletek és a feldolgozó munka komplex, pedagógiai célokat megvalósító módon épülnek egymásra. Szerkezetében és tartalmában igazodik a közönség életkori és pszichológiai sajátosságaihoz (jellemző műfajai a TIE, a fórum színház, osztályterem-színház, illetve az előkészítő/feldolgozó drámafoglalkozás, amelyhez teljes értékű színházi előadás társul).

A komplex színházi-nevelési foglalkozás jelen pályázat keretében akkor tekinthető (színházi vagy tánc) produkciónak, ha teljes értékű előadást használ.

 1. Színház I. kategória - Innovatív és/vagy progresszív kortárs színházi törekvéseket megvalósító színházi szervezetek, amelyek művészi folyamatok létrehozása és közvetítése révén eredeti és eredményes módon járulnak hozzá közösségek megerősödéséhez, tevékenységük egy (vagy több) meghatározott közösség, társadalmi szegmens, földrajzi egység, szakmai kör számára a kulturális érték- és mintateremtés/-közvetítés szempontjából kiemelkedő jelentőségű, és működésükkel a választott célcsoport(ok)nál társadalmi változást idéznek elő.

A Színház I. kategória keretösszege: 268.800.000 forint

(A Színház I. és a Színház II. kategória keretösszegei a beérkezett pályázati igények függvényében módosíthatóak a pályázati kategória keretösszegének 20%-áig. A kategóriák keretösszegének módosításáról a Színház I. és a Színház II. kategória bírálatra felkért szakmai kuratóriumok közös, összevont ülés keretében tesznek javaslatot; közös, összevont ülésen tesznek javaslatot azon pályázatokról is, amelyek a Színház I. és a Színház II. kategória valamennyi kritériumának együttesen megfelelnek, és mindkét kategória feladatellátását és pályázati feltételeit együttesen teljesítik. Ebben az esetben a nézőszám kritériumok és előadásszámok összeadódnak.)

1/A kategória Állandó játszóhellyel nem rendelkező előadó-művészeti szervezet.

Ide tartoznak: állandó játszóhellyel nem rendelkező alkotóműhelyek, produkciós színházak, társulatok

Fő tevékenységek:

A kategória pályázati feltételei (új, illetve az előző évben működési támogatásban nem részesülő pályázónál a szakmai érvényesség megállapítása érdekében e feltételek 80%-os teljesülését vizsgálja a szakmai kuratórium):

1/B kategória Állandó játszóhellyel rendelkező előadó-művészeti szervezet

Ide tartoznak: állandó játszóhellyel rendelkező alkotóműhelyek, produkciós színházak, társulatok

Fő tevékenysége:

A kategória pályázati feltételei (új, illetve az előző évben működési támogatásban nem részesülő pályázónál a szakmai érvényesség megállapítása érdekében e feltételek 80%-os teljesülését vizsgálja a szakmai kuratórium):

Legalább 1 új bemutató, és legalább 1 új önálló művészeti esemény és legalább 1 előadás továbbjátszása évenként.

Budapesti pályázó évente legalább 50, nem budapesti pályázó 40 nyilvánosan meghirdetett, jegybevétel ellenében játszott előadást tart, beleértve a művészeti projekt megvalósítását is.

Budapesti szervezet esetében az össznézőszám legalább 2500 fő, (amennyiben művészeti projektet is megvalósít) ebből az előadások nézőszáma legalább 1500 fő, nem budapesti szervezet esetében legalább 1500 fő, (amennyiben művészeti projektet is megvalósít) ebből az előadások nézőszáma 1000 fő.

A művészi munkát rendszeresen foglalkoztatott adminisztratív/gazdasági feladatkört ellátó munkatárs(ak) segítik, a játszóhely működtetéséhez megfelelő létszámú műszaki személyzet áll rendelkezésre folyamatosan.

1/C kategória Színházi nevelési előadó-művészeti szervezet

Állandó tagokat és vendégalkotókat foglalkoztató, évente új komplex színházi nevelési foglalkozásokat létrehozó szervezet, mely programjai döntő többségét a 3-18 éves korosztály számára készíti.

A kategória pályázati feltételei (új, illetve az előző évben működési támogatásban nem részesülő pályázónál a szakmai érvényesség megállapítása érdekében e feltételek 80%-os teljesülését vizsgálja a szakmai kuratórium):

A pályázó legalább 2 éve a színházi nevelési területen működik, és legalább 2 színházi nevelési előadást, illetve komplex színházi nevelési foglalkozást létrehozott és bemutatott.

Évente legalább 1 új színházi nevelési előadást hoz létre, és legalább 1 szakmai-művészeti projektet valósít meg.

Évente legalább 40 foglalkozást/előadást tart, legalább 10 oktatási intézmény bevonásával.

A foglalkozásokon/előadásokon résztvevő gyerekek száma legalább 1500 fő/év.

A drámapedagógia-művészi munkát rendszeresen foglalkoztatott adminisztratív/gazdasági feladatkört ellátó munkatárs(ak) segítik.

Amennyiben saját állandó játszóhellyel rendelkezik, a játszóhely működtetéséhez szükséges megfelelő létszámú műszaki személyzet áll rendelkezésére.

 1. Színház II kategória - tradicionális, széles nézőközönséget megszólítani kívánó, és/vagy a regionális feladatellátásban fontos szerepet vállaló színházi szervezet (alkotóműhelyek, produkciós színházi társulatok, állandó játszóhellyel és állandó társulattal rendelkező színház, színházi nevelési társulatok)

A kategória keretösszege: 118.000.000 forint

(A Színház I. és a Színház II. kategória keretösszegei a beérkezett pályázati igények függvényében módosíthatóak a pályázati kategória keretösszegének 20%-áig. A kategóriák keretösszegének módosításáról a Színház I. és a Színház II. kategória bírálatra felkért szakmai kuratóriumok közös, összevont ülés keretében tesznek javaslatot; közös, összevont ülésen tesznek javaslatot azon pályázatokról is, amelyek a Színház I. és a Színház II. kategória valamennyi kritériumának együttesen megfelelnek, és mindkét kategória feladatellátását és pályázati feltételeit együttesen teljesítik. Ebben az esetben a nézőszám kritériumok és előadásszámok összeadódnak.)

Fő tevékenysége: saját színházi produkció és művészi projekt létrehozása, játszása.

Feladatellátás leírása: tevékenységével a területi színházi hozzáférés egyenlőtlenségein javít, műsortervével megvalósított művészeti tevékenységével, magas előadás- és nézőszám elérésével.

A kategória pályázati feltételei

 1. Táncművészet kategória

3/A kategória: Állandó játszóhellyel nem rendelkező előadó-művészeti szervezet

Fő tevékenysége: társulatvezető (művészeti vezető) irányításával innovatív, illetve progresszív táncművészeti előadások létrehozása műhelymunka, illetve hosszú távú művészeti koncepció alapján

Feladatellátás leírása: fő tevékenysége (állandó játszóhellyel nem rendelkező) társulattal saját produkciók / színházi nevelési foglalkozások létrehozása, játszása és forgalmazása

A kategória pályázati feltételei (új, illetve az előző évben működési támogatásban nem részesülő pályázónál a szakmai érvényesség megállapítása érdekében e feltételek 80%-os teljesülését vizsgálja a szakmai kuratórium):

3/B kategória: Állandó játszóhellyel rendelkező előadó-művészeti szervezet

Fő tevékenysége: társulatvezető (művészeti vezető) irányításával innovatív, illetve progresszív táncművészeti előadások létrehozása műhelymunka, illetve hosszú távú művészeti koncepció alapján

Feladatellátás leírása: fő tevékenysége állandó játszóhellyel és állandó társulattal saját produkciók/színházi nevelési foglalkozások létrehozása és menedzselése.

A kategória pályázati feltételei (új, illetve az előző évben működési támogatásban nem részesülő pályázónál a szakmai érvényesség megállapítása érdekében e feltételek 80%-os teljesülését vizsgálja a szakmai kuratórium):

Forgalmazók (4-7. kategóriák)

 1. Ernyőszervezet – kategória

Feladatellátás leírása: fő tevékenysége alkotó- és előadó-művészek, alkotóműhelyek és társulatok jogi és gazdasági és érdekképviselete, pályázatok bonyolítása, produkciók / színházi nevelési foglalkozások létrehozása, forgalmazása.

A kategória pályázati feltételei:

 1. Produkciós szervezet - kategória

Fő tevékenysége: előadó-művészek, alkotók, alkotóműhelyek és társulatok produkcióinak / színházi nevelési foglalkozásainak létrehozása, bemutatása, forgalmazása projekt alapon, jogi, gazdasági és érdekképviselet, pályázat-bonyolítás

Produkciós szervezet: nyitott (nem tagsági) rendszerben működő szervezet, amely a képviselt alkotók, alkotóműhelyek, társulatok produkcióit saját művészeti célkitűzésével összhangban valósítja meg. Továbbá

együttműködések kialakítására és fenntartására törekszik, koprodukciókat kezdeményez, és vesz részt bennük. Feladat-orientált szervezeti struktúra jellemzi.

A kategória pályázati feltételei:

 1. Produkciós ház – kategória

Fő tevékenysége egyéni alkotók, alkotócsoportok befogadása, műhelymunkák, próbafolyamatok, tréningek számára helyszín biztosítása. Produkciók, színházi nevelési foglalkozások, művészi projektek előkészítése, forgalmazása, befogadása. Egyebekben munkabemutatók, produkciók, művészi projektek létrehozása, képviselete és forgalmazása (helyszín, infrastruktúra biztosítása).

További tevékenysége: előadások létrehozása, képviselete és forgalmazása erre a célra elkülönített keretéből, a fő funkciója szerinti tevékenységet nem veszélyeztetve.

A kategória pályázati feltételei:

 1. Befogadó színház – kategória

Fő tevékenysége (társulat nélkül, produkciók bemutatására alkalmas játszóhellyel) a produkciók, művészi projektek, színházi nevelési foglalkozások befogadása, forgalmazása, egyebekben műhelymunkák, próbafolyamatok, tréningek számára helyiség biztosítása.

A kategória pályázati feltételei:

 1. Szabadtéri színház – kategória

Fő tevékenysége (produkciók bemutatására alkalmas játszóhellyel, társulat nélkül) produkciók létrehozása, befogadása, egyebekben műhelymunkák, próbafolyamatok létrehozása, befogadása.

A kategória pályázati feltételei:

 1. Nemzetiségi színház – kategória

Fő tevékenysége, a nemzetiségi színház az országos nemzetiségi önkormányzat nyilatkozatával elismert, nemzetiségi nyelven vagy magyar nyelven játszó professzionális színház, melynek az adott nemzetiséghez kötődő alkotóközösségei által létrehozott előadásai alapvetően e nemzetiségi közösség anyanyelvű művelődési igényeinek kielégítését szolgálják és kötődnek a nemzetiségi közösség szocio-kulturális hátteréhez, hagyományaihoz.

A kategória pályázati feltétele: legalább 1 új produkciót hoz létre.

Pályázati és bírálati szempontrendszer

A Színház I., a Táncművészeti kategóriák és a Forgalmazói kategóriák számára

Elérhető pontszám: 100 pont

Általános szempontok (0-10 pont):

A működés folyamatossága;

A tevékenység tudatos alakítása;

A pályázat megvalósíthatósága, figyelemmel a pályázó szakmai múltjára és gazdasági körülményeire;

A pályázat kidolgozottsága és áttekinthetősége.

Művészeti-szakmai szempontok (0-50 pont):

Tervezés:

A művészeti koncepció tudatossága, következetessége;

Tervszerűség a pályázó alkotói vagy forgalmazói programjában;

Tudatosság a témaválasztásban, továbbá a befogadó célcsoport kiválasztásában (például a gyermek- és ifjúsági korosztálynak, időskorúaknak, kultúrától elzárt közösségeknek szóló előadások bemutatását illetően);

A bemutatott produkciók életpályája (továbbjátszása, utógondozása)

Innováció:

A tartalom kifejtésére használt kortárs formanyelv fejlesztése, illetve a forgalmazásban az innovatív művészeti formációk bemutatása;

Interdiszciplináris, összművészeti elemek;

Visszacsatolás:

Közönségkapcsolatok (kérdőíves felmérés eredménye, pedagógusi visszajelzések, közösségi média, blog, honlap látogatottságának mértéke, pártolói kör);

Közönségépítés (közönségtalálkozók, pártolói programok, közvetlen kapcsolatok kialakítása oktatási intézményekkel);

Hazai és külföldi médiamegjelenés, kritika

Szakmai aktivitás, együttműködések:

Hazai és külföldi vendégjátékok, külföldi vendégművészek, társulatok fogadása, részvétel nemzetközi projektekben;

Részvétel hazai vagy külföldi szakmai képzések, csereprogramokban, konferenciákon, workshopokon, ernyőszervezetek, szakmai szervezetek munkájában, fesztiválszervezésben;

Együttműködés hazai, határontúli magyar és külföldi művészeti szervezetekkel, alkotókkal;

A pályázó saját tevékenységének dokumentálása (archiválás, nyomtatott vagy digitális archívum, nyilvánosan elérhető szöveges és vizuális tartalmak)

Társadalmi szerepvállalás, közhasznúsági szempontok (0-15 pont):

Aktivitás kulturálisan és/vagy társadalmilag hátrányos helyzetű csoportokkal való kapcsolattartásban;

Szakmai oktatási, felzárkóztató vagy munkahelyteremtő projekt szervezése, közreműködés ilyen jellegű tevékenységben;

Tehetséggondozási tevékenység;

Önkéntes tevékenység, önkéntesek foglalkoztatása;

Közösségi hatás (a pályázó tevékenységének hatása a helyi közösségekre, a társadalmi aktivitásra, az önszerveződésre);

Székhely településen kívüli regionális vagy országos, határon túli tevékenység gyakorlata, hatókör;

Átláthatóság (működési tevékenységi adatok nyilvánossága, hozzáférhetőségének biztosítása);

Hatékonysági szempontok (0-12 pont)

Mutatószámok (néző-, bemutató- és előadásszámok) alakulása, tendencia;

Éves előadásszám, látogatottság a befogadható nézőszámhoz képest (tárgyévet megelőző év terv- és tényadata, tárgyévi terv összevetése);

Marketingcélú ráfordítások aránya a költségvetésben (tárgyévet megelőző év tényadata, tárgyévi terv viszonya);

Marketing-, PR koncepció (hagyományos és alternatív megoldások alkalmazása, költséghatékonyság szempontjainak érvényesülése);

Gazdálkodási szempontok (0-13 pont)

A pályázó által benyújtott költségvetés következetessége;

Pályázói aktivitás és eredményesség (hazai, EU-s, külföldi források);

Igazolt jegybevétel alapján igénybevett TAO-támogatás aránya a befogadható támogatáshoz képest;

Állami forrásból kapott támogatás (EMMI-pályázat, minisztertől, elkülönített állami pénzalapoktól, egyéb központi, fejezeti kezelésű előirányzatból kapott /egyedi/ támogatás) aránya a pályázó összköltségvetésében, SZJA 1%-os felajánlások aránya a költségvetés egészében (tárgyévet megelőző év tényadata alapján);

A pályázó saját bevételének (jegybevétel, értékesítési bevétel) alakulása a költségvetés egészében (tárgyévet megelőző év tényadata alapján).

Pályázati és bírálati szempontrendszer

A Színház II. kategória számára

Elérhető pontszám: 100 pont.

 1. Általános szempontok (20 pont)

Feladatellátás folyamatossága;

Az előadó-művészeti koncepció (szakmai és működési terv) hitelessége, realitása, megalapozottsága, összhangja;

Következetesség, szisztematikus építkezés – következetlenség megjelenése a működésben, elképzelésekben, produktumokban (2017);

A pályázati anyag kidolgozottsága, precizitása (teljesség, áttekinthetőség, konkrétumok, általánosságok, hiánypótlás);

 1. Művészeti-szakmai szempontok (20 pont)

Művészi tartalom:

Repertoár sokszínűsége, értékőrzés és megújulás érvényesülése, sajátos karakter, adottságok, helyszínhez, közönséghez köthető specifikumok és lehetőségek kiaknázása, tudatosság;

Szakmai felkészültség, színvonal;

Összművészeti/társművészeti elemek megjelenése, jellege;

Kooperáció más művészeti szervezettel (gyakoriság, tervszerűség, produktivitás, progresszivitás, kölcsönösség), nemzetközi szakmai jelenlét (fesztiválrészvétel, vendégjáték-szervezés, meghívás teljesítése) és hatékonysága;

Kortárs és klasszikus magyar művek megjelenése;

Határon túli magyar művészekkel, szervezetekkel kialakított kapcsolatrendszer;

Visszacsatolás, eredményesség

Közönség aktivitása, bevonása, mérése, eredményeinek hatása és megjelentetése a szakmai-művészeti munkában, felületek lehetőségeinek kiaknázása (kérdőívezés, találkozó, webaktivitás, pártolói rendszer), új közönségrétegek bevonása;

Transzparens működés jellemzői (naprakész információszolgáltatás, kommunikációs felületek használata, üvegzseb);

Hazai és külföldi média megjelenés mértéke, rendszeressége, tematikája, illetve hazai és külföldi kritikában, szakmai sajtóban való megjelenés;

Szakmai aktivitás

Hazai vagy külföldi képzések, csereprogramok, konferenciák, workshopok, stb. látogatása, illetve azok szervezésében, továbbá hazai vagy külföldi fesztivál, szakmai rendezvény szervezésében való közreműködés;

Tehetséggondozás gyakorlata, koncepciója;

Szakirányú végzettséggel rendelkező személy alkalmazottként vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban való alkalmazása.

 1. Hatékonysági szempontok (25 pont)

Mutatószámok (néző-, bemutató- és előadásszámok) változása (2016-2017);

A hatékony működés érdekében tett (2017. évi) és tervezett (2018. évi) intézkedések, egyedi megoldások;

Önkormányzati fenntartású szervezetek esetében továbbá a fenntartó szerepvállalása (megállapodások, gyakorlatok);

Marketing-, PR koncepció (alternatív megoldások alkalmazása, költséghatékonyság szempontjainak érvényesülése – 2017).

 1. Társadalmi felelősségvállalás, aktivitás (15 pont)

Székhely településen kívüli regionális vagy országos tevékenység gyakorlata, hatókör;

Közösség- és társadalomépítő tevékenység gyakorlata (regionális kulturális alapellátásban betöltött szerep, helyi identitás) koncepciója;

Kulturálisan és/vagy társadalmilag hátrányos helyzetű csoportokkal való foglalkozás, kapcsolattartás gyakorlata, koncepciója;

Országos/regionális turisztikai jelentőség.

 1. Gazdálkodási szempontok (20 pont)

Benyújtott költségvetés realitása, precizitása, stabilitása, kidolgozottsága;

A gazdaságos működés érdekében, továbbá a saját forrás, bevételnövelés érdekében tett és tervezett intézkedések (TAO támogatás, szponzoráció stb.);

Az éves költségvetés és a művészeti, szakmai koncepció kapcsolata, összhangja, az igényelt támogatási összeg és az éves összköltségvetés aránya;

Pályázói aktivitás és eddigi eredményesség (hazai, EU-s, külföldi források);

Állami forrásból kapott támogatás (EMMI-pályázat, minisztertől, elkülönített állami pénzalapoktól, egyéb központi, fejezeti kezelésű előirányzatból kapott /egyedi/ támogatás) aránya a pályázó összköltségvetésében;

Önkormányzati fenntartású szervezetek esetében a 2017. évi tényleges, illetve a 2018. évi tervezett fenntartói támogatás (és egyéb fenntartói anyagi szerepvállalás) aránya az állami forrásból kapott (elkülönített állami pénzalapok, egyedi döntések) támogatáshoz képest a pályázó összköltségvetésében; együttműködések és cserekapcsolatok költségvetési hasznosulása (hazai és külföldi értékesítés vagy kooperáció megjelenése az összköltségvetésben).

Pályázati és bírálati szempontrendszer

A szabadtéri színházak számára

Elérhető pontszám: 100 pont.

 1. Általános szempontok (20 pont)

Feladatellátás folyamatossága;

Az előadó-művészeti koncepció (szakmai és működési terv) hitelessége, realitása, megalapozottsága, összhangja;

Következetesség, szisztematikus építkezés – következetlenség megjelenése a működésben, elképzelésekben, produktumokban (2017);

A pályázati anyag kidolgozottsága, precizitása (teljesség, áttekinthetőség, konkrétumok, általánosságok, hiánypótlás).

 1. Művészeti-szakmai szempontok (20 pont)

Művészi tartalom

Innovatív művészeti formációk bemutatásának gyakorlata, repertoár sokszínűsége, értékőrzés és megújulás érvényesülése, sajátos karakter, adottságok, helyszínhez, közönséghez köthető specifikumok és lehetőségek kiaknázása, tudatosság;

Szakmai felkészültség, színvonal;

Összművészeti/társművészeti elemek megjelenése, jellege;

Kooperáció más művészeti szervezettel (gyakoriság, tervszerűség, produktivitás, progresszivitás, kölcsönösség), nemzetközi szakmai jelenlét (fesztiválrészvétel, vendégjáték szervezés, meghívás teljesítése) és hatékonysága;

Kortárs és klasszikus magyar művek megjelenése;

Határon túli magyar művészekkel, szervezetekkel kialakított kapcsolatrendszer;

Visszacsatolás, eredményesség

Közönség aktivitása, bevonása, mérése, eredményeinek hatása és megjelentetése a szakmai-művészeti munkában, felületek lehetőségeinek kiaknázása (kérdőívezés, találkozó, webaktivitás, pártolói rendszer), új közönségrétegek bevonása;

Transzparens működés jellemzői (naprakész információszolgáltatás, kommunikációs felületek használata, üvegzseb);

Hazai és külföldi média megjelenés mértéke, rendszeressége, tematikája, illetve hazai és külföldi kritikában, szakmai sajtóban való megjelenés;

Szakmai aktivitás

Hazai vagy külföldi képzések, csereprogramok, konferenciák, workshopok stb. látogatása illetve azok szervezésében, továbbá hazai vagy külföldi fesztivál, szakmai rendezvény szervezésében való közreműködés;

Tehetséggondozás gyakorlata, koncepciója.

 1. Társadalmi felelősségvállalás, aktivitás (20 pont)

Székhely településen kívüli regionális vagy országos tevékenység gyakorlata, hatókör;

Közösség- és társadalomépítő tevékenység gyakorlata (helyi identitás, önkéntesek alkalmazása), koncepciója;

Kulturálisan és/vagy társadalmilag hátrányos helyzetű csoportokkal való foglalkozás, kapcsolattartás gyakorlata, koncepciója;

Országos/regionális turisztikai jelentőség.

 1. Hatékonysági szempontok (20 pont)

A hatékony működés érdekében tett (2017. évi) és tervezett (2018. évi) intézkedések, egyedi megoldások;

Önkormányzati fenntartású szervezetek esetében a fenntartó szerepvállalása (megállapodások, gyakorlatok);

Marketing-, PR koncepció (alternatív megoldások alkalmazása, költséghatékonyság szempontjainak érvényesülése – 2017);

Mutatószámok (néző-, bemutató- és előadásszámok) változása (2016-2017);

 1. Gazdálkodási szempontok (20 pont)

Benyújtott költségvetés realitása, precizitása, stabilitása, kidolgozottsága;

A gazdaságos működés érdekében, továbbá a saját forrás, bevételnövelés érdekében tett és tervezett intézkedések (TAO támogatás, szponzoráció stb.);

Az éves költségvetés és a művészeti, szakmai koncepció kapcsolata, összhangja, az igényelt támogatási összeg és az éves összköltségvetés aránya;

Pályázói aktivitás és eddigi eredményesség (hazai, EU-s, külföldi források);

Állami forrásból kapott támogatás ((EMMI-pályázat, minisztertől, elkülönített állami pénzalapoktól, egyéb központi, fejezeti kezelésű előirányzat terhére kapott egyedi támogatás) aránya a pályázó összköltségvetésében;

Önkormányzati fenntartású szervezetek esetében a 2017. évi tényleges, illetve a 2018. évi tervezett fenntartói támogatás (és egyéb fenntartói anyagi szerepvállalás) aránya az állami forrásból kapott (elkülönített állami pénzalapok, egyedi döntések) támogatáshoz képest a pályázó összköltségvetésében; együttműködések és cserekapcsolatok költségvetési hasznosulása (hazai és külföldi értékesítés vagy kooperáció megjelenése az összköltségvetésben).

Pályázati és bírálati szempontrendszer

A nemzetiségi színházak számára

Elérhető pontszám: 80 pont.

 1. Általános szempontok (20 pont)

Az előadó-művészeti koncepció, a 2018. évi terv hitelessége, realitása megalapozottsága;

Következetesség, szisztematikus építkezés – következetlenség megjelenése a működésben, elképzelésekben, produktumokban (2017);

A pályázati anyag kidolgozottsága, precizitása (teljesség, áttekinthetőség, konkrétumok, általánosságok, hiánypótlás).

 1. Művészeti-szakmai szempontok (40)

A szervezet 2017. évi működése;

A pályázó székhelyén és szűkebb régiójában, országos hatókörben betöltött kulturális szerepe;

A pályázó alkotói és előadói teljesítményének színvonala;

Kooperáció más művészeti szervezettel/szervezetekkel (gyakoriság, tervszerűség, produktivitás, kölcsönösség);

Fesztiválrészvétel, vendégjáték, meghívás teljesítése;

Közönség aktivitása, mérése, eredményeinek hatása és megjelentetése a szakmai-művészeti munkában, felületek lehetőségeinek kiaknázása (kérdőívezés, találkozó, pártolói rendszer, webaktivitás – Facebook, blog, honlap);

Hazai média megjelenés mértéke, rendszeressége, tematikája;

Hazai vagy külföldi képzések, csereprogramok, konferenciák, workshopok, szakmai rendezvények látogatása, illetve azok szervezésében való közreműködés;

Szakmai tudás dokumentálása és hozzáférhetővé tétele, továbbá átadásának gyakorlata (szakmai tárgyú oktatói, előadói, publikációs aktivitás), utánpótlás nevelés, tehetséggondozás gyakorlata, koncepciója.

 1. Társadalmi felelősségvállalás, aktivitás (10 pont)

Kapcsolattartás a nemzetiségi nyelvű közösséggel.

 1. Gazdálkodási szempontok (10 pont)

Benyújtott költségvetés realitása, precizitása, stabilitása, kidolgozottsága;

Pályázói aktivitás és eddigi eredményesség (hazai, EU-s, külföldi források), önkormányzati fenntartású szervezetek esetében a fenntartói támogatás (és egyéb fenntartói anyagi szerepvállalás) megjelenése az összköltségvetésében;

Együttműködések és cserekapcsolatok költségvetési hasznosulása (hazai és külföldi értékesítés vagy kooperáció megjelenése az összköltségvetésben).

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás alapján az emberi erőforrások minisztere nevében eljárva:

Dr. Hoppál Péter

kultúráért felelős államtitkár