Kiemelt művészeti célok megvalósítására zenekarok és énekkarok számára

Pályázati kiírás Kiemelt művészeti célok megvalósítására zenekarok és énekkarok számára

Pályázati adatlap letöltése:

Pályázati adatlap letöltése

A pályázat célja:

 

AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM nyílt pályázatot hirdet az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 21. § alapján kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására.

A pályázat pénzügyi forrása:

A pályázat keretösszege 2010. évben 42,5 millió Ft. A pályázat keretösszege az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) 2010. évi költségvetésében a XX/11/34/5 Az előadó-művészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre áll. A keretösszeg 5%-a a pályázat lebonyolítására fordítandó, ide értve a szakmai kuratórium tiszteletdíját is.

A bírálatra felkért szakértők az 1-2. altéma esetében a beérkezett pályázatok függvényében módosíthatnak az altémákra meghatározott keretösszegeken.

A pályázók köre:

Mindkét pályázati altémában az a zenekar vagy énekkar pályázhat, amely megfelel az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 44. §-ának 8., 18, 19,,és 32. pontjában meghatározott, a pályázóra vonatkozó feltételeknek.

Nem részesülhet támogatásban az a zenekar vagy énekkar, amely a korábbi év(ek)ben az OKM illetve jogelődje és az NKA által nyújtott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el.

A megvalósítás ideje: 2010. január 1. – 2011. március 31.

Egyéb információk:

1. altéma:

Nemzetközi fesztiválon, meghívás alapján teljesítendő külföldi vendégjátékon, koncertturnén való részvétel.

Pályázati keretösszeg:  28 millió Ft

Támogatás igényelhető:

A pályázathoz csatolni kell:

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be az altémára, melyben több támogatási célt is megjelölhet.

2. altéma

Hangversenyprogramok, ifjúsági koncertek, kortárs zenei bemutatók megrendezése.

Pályázati keretösszeg:  12,4 millió Ft

Támogatás igényelhető:

A pályázathoz csatolni kell:

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be az altémára, melyben több támogatási célt is megjelölhet.

* * *

A kiírás egészére vonatkozó megjegyzések:

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A pályázat tartalmi feltételei:
A pályázatot pályázati adatlapon kell benyújtani. A pályázati adatlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek:

A pályázat benyújtásának határideje, helye, módja:

Pályázni az NKA portáljának nyitó oldalán, a jobboldali sávban elhelyezett „OKM pályázatok” menüpont alatt, az aktuális pályázati felhívásokhoz tartozó pályázati adatlapon lehet.

A pályázatok

Az NKA Igazgatósága a pályázatok befogadását követően szükség szerint hiánypótlásra hívja fel a pályázót, aki a felhívásnak a kézhezvételét követő 5 napon belül köteles eleget tenni, de hiánypótlásra legkésőbb a döntés időpontjáig van lehetőség.

A pályázatok postára adásának határideje: a pályázat az NKA portálján történő megjelenésétől számított 30 nap.
Postacím:
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága FEPO
H - 1388 Budapest, Pf. 82.

A borítékra kérjük ráírni a pályázat címét és az altéma számát:
„Kiemelt művészeti célok pályázat zenekar és énekkarok számára - 1-es vagy 2-es altéma”

A pályázattalkapcsolatban felvilágosítást nyújt:

szakmai kérdésekben az OKM Művészeti Főosztályán Gerenday Ágnes zeneművészeti referens a (06-1)7954 – 207-es telefonszámon vagy az agnes.gerenday@okm.gov.hu e-mail címen, illetve
a pályázati adatlap kitöltésével kapcsolatban az NKA Igazgatóságán Kovács Krisztina kollégiumi titkár a (06-1)327-4380-as telefonszámon.

A pályázat tartalmi elbírálásának módja és határideje:

A beérkező pályázatokat az Előadó-művészeti Tanács javaslata alapján a pályázat kiírója által felkért szakmai kuratórium véleményezi. A szakmai kuratórium által előterjesztett javaslat alapján a döntésre az Előadó-művészeti Tanács tesz javaslatot a miniszternek, aki a pályázatok benyújtási határidejét követő 60 napon belül dönt.

Az adatlap nélkül érkezett, hiányosan, pontatlanul kitöltött vagy a határidő után benyújtott, továbbá a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat a szakmai kuratórium nem értékeli.

A döntést követő 15 napon belül, a pályázat eredményeiről a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága írásban értesíti a pályázókat. Ezzel egyidejűleg a kedvezményezettek listáját a pályázat kiírója a www.okm.gov.hu, és a www.eloadomuveszetiiroda.hu honlapokon is közzéteszi.

A pályázatok elbírálásában résztvevő szakértők:

Devich János, dr. Gyimesi László, Gerenday Ágnes, Popa Péter, Szirányi János, Victor Máté

A pályázat elbírálásának szempontjai:

Jogorvoslat:

A pályázati döntéssel szemben a pályázó az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az NKA Igazgatóságára a miniszternek címezve nyújthat be jogorvoslati kérelmet. A jogorvoslati kérelemről hozott döntésről 30 napon belül a pályázó értesítést kap.

Szerződéskötés:
A támogatást nyert pályázóval szerződést a pályázatkezelő szerv, a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága köt.

A támogatási szerződéseket a döntés meghozatalától számított 45 napon belül az NKA Igazgatósága köti meg a nyertes pályázókkal, feltéve, hogy megfelelnek a hatályos jogszabályi előírásoknak, rendelkezve a támogatás felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről, elszámolásáról, a szerződésszegés jogkövetkezményeiről.

A támogatás folyósítása:

A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben rögzítettek szerint kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. Egyösszegű folyósításra akkor kerülhet sor, ha a pályázat tartalmazza az ezt megalapozó pénzügyi és szakmai indoklást. A támogatás átutalására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követően, a szerződésben meghatározott időpontban kerülhet sor.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése:

A kedvezményezett az elnyert összeget csak a támogatott célra fordíthatja, és köteles a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodására vonatkozó előírások szerint számot adni. Az elszámolás keretében köteles szöveges szakmai beszámolót, valamint tételes pénzügyi elszámolást készíteni, és azokat az érvénytelenített és hitelesített pénzügyi bizonylatok (a megvalósítási időszakon belüli, a támogatott nevére szóló számlák, számlát helyettesítő bizonylatok, pénztári kifizetések, banki terhelések stb.) másolatának egyidejű csatolásával a támogatási szerződésben foglaltak szerint 1 példányban a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága részére megküldeni.
A szakmai beszámoló részletezése megtalálható a 6/2010. OKM rendelet Mellékletében.

Budapest, 2010. március 16.

Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter

Megjelentetés dátuma: 2010. március 16.

 

A pályázat postáraadásának határideje: 2010. április 15.