A VI-os kategóriában nyilvántartásba vett független színházak támogatására

Pályázati kiírás a VI-os kategóriában nyilvántartásba vett független színházak támogatására

Pályázati adatlap és betétlap letöltése:

Pályázati adatlap letöltése
Melléklet letöltése
Betétlap letöltése - (adattartalom döntéshez 2010.)

A pályázat célja:

 

Az OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM nyílt pályázatot hirdet a 2008. évi XCIX. törvény az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól (EMTv) 10.§ (7) bekezdés alapján a VI. kategóriába sorolt színházak számára, az előadó-művészetben jelentkező újító törekvések támogatására és a magánszféra versenyképességének erősítésére.

A pályázat keretösszege, pénzügyi forrása:

Az EMTV 24.§ (2) bekezdése alapján a VI. kategóriába sorolt színházak pályázati úton elosztható támogatásának aránya az I-VI. kategóriába sorolt színházak, balett- vagy táncegyüttesek központi költségvetési támogatása keretösszegének legalább 10 %-a, így a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény (2009.12.23.) alapján 1 milliárd 278,9 millió Ft. A pályázat keretösszege az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2010. évi költségvetésében a XX/11/34/5 Az előadó-művészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre áll. A keretösszeg 5%-a a pályázat lebonyolítására fordítandó, ide értve a szakmai kuratórium tiszteletdíját is. A pályázatok támogatására nettó 1 milliárd 214,955 millió Ft fordítható.

Pályázók köre:

Az előadó-művészeti Iroda által VI. kategóriában nyilvántartásba vett szervezetek.

Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely

A megvalósítási határideje: 2010. január 1. – 2011. március 1.

Egyéb információk:

A pályázat két témája – működés és mobilitás egyszerre, de külön pályázatok benyújtásával megpályázható.

A. téma: működés

Pályázni lehet
Produkciós költségekre:

Működési költségekre:

Pályázati alkategóriák és kritériumok

I. Alkotói kategóriák

1. altéma: Működés: Saját játszási hellyel rendelkező társulat (alkotói kategória)

Fő funkciója, alkotó munkájának fő jellegzetessége: állandó társulat, társulatok, alkotóközösségek által működtetett színház.

2. altéma: Működés: Saját játszási hellyel nem rendelkező társulat (alkotói kategória)

Fő funkciója, alkotó munkájának fő jellegzetessége: állandó társulattal működő művészeti csoport.

3. altéma: Működés: Saját játszási hellyel nem rendelkező, állandó jelleggel működő alkotó(k) állandó társulat nélkül (alkotói kategória)

Fő funkciója, alkotó munkájának fő jellegzetessége: független előadóművész / rendező / koreográfus által nevesített állandó alkotóműhely

II. Infrastrukturális kategóriák

4. altéma: Működés: Befogadó színház (Infrastruktúra)

Fő funkciója: befogadó színház; próbafolyamatok, próbák, előadások befogadása, forgalmazása. A szervezetek felé megrendelőként is felléphet, produkciós munkáját az erre a célra elkülönített keretéből finanszírozhatja.

5. altéma: Működés: Produkciós műhely (Infrastruktúra)

Fő funkciója: produkciós műhely; műhelymunkák, próbák, munkabemutatók, előadások előkészítése, társfinanszírozása, befogadása, promotálása, menedzselése.

6. altéma: Működés: Egyéb szervezetek

Azok a pályázók, akik a kritériumok számadatait nem teljesítik, csak egyedi besorolást kaphatnak a finanszírozási rendszerben.

Működési témákban minden nyilvántartásba vett pályázó egy altémában nyújthat be pályázatot.

B. téma: mobilitás

A belföldi mobilitás témakör pályázatai.
Egy mobilitási projekt csak egy altéma alapján támogatható.

7. altéma:   Mobilitás 1 (fogadás)

Pályázhatnak:

bármely, a VI. kategóriában regisztrált olyan szervezet vagy alkotó által létrehozott produkció fogadására, amelynek, illetve akinek bejegyzett és/vagy tényleges működési helyszíne a pályázó bejegyzett és/vagy tényleges telephelyétől eltérő megyében található.

Pályázni az alábbi költségekre lehet:

A pályázathoz csatolni kell a következőket:

A pályázat elbírálásánál előnyben részesül:

8. altéma:   Mobilitás 2 (bemutatás):

Pályázhatnak:

bármely alkotásuknak a bejegyzett és/vagy tényleges telephelyüktől eltérő településen történő bemutatására. A bemutatás helye egyaránt lehet oktatási, kulturális vagy közművelődési feladatokat ellátó létesítmény, amely tulajdonostól, fenntartótól függetlenül vállalja és garantálja az előadás feltételeinek biztosítását.

Pályázni az alábbi költségekre lehet:

A pályázathoz csatolni kell a következőket:

A pályázat elbírálásánál előnyben részesül:

Három éves pályázat módja

Az Emtv értelmében a támogatási keret összege 50%-a mértékéig a szakmai kuratórium javaslata alapján a miniszter legfeljebb három évre szóló kötelezettséget vállalhat a következő évek támogatási kerete terhére, a tervezhető 2010-2012 között megvalósuló projektek támogatására az „A” működés témában.
Azoknak, akik a három éves támogatásra pályáznak, a fentieken kívül (az egy éves pályázati anyagon túl), a következőket kell csatolni a pályázati anyaghoz:

A kuratórium a három éves támogatás elbírálásánál figyelembe veszi a minőségi, szakmai, társadalmi és gazdasági mutatóknak, valamint a kritériumok mutatóinak teljesülését, különös tekintettel az eddigi tevékenységre és a vállalt feladatokra.
Három éves támogatás megítélésénél a projekt részre kap a pályázó három éves támogatást, mely támogatást az éves kuratóriumi ülésen a szakmai testület felülvizsgálhatja, és javaslatot tehet a támogatás módosítására a működési természetű támogatás elbírálásakor. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a működési természetű támogatást évente szükséges megpályázni.
Ebben az esetben a pályázó benyújt egy pályázatot a 2010. évi működési költségeire az „A” témában és benyújt egy második pályázati dokumentációt a 2010-2012-es időszak projektjeire, szintén az „A” témában. Amennyiben nem nyeri el projektjeire a három éves támogatást a 2010-2012 időszakra benyújtott projekt pályázat alapján ítélendő meg a 2010. évre a projekttámogatás.
A pályázati adatlapon – a pályázat rövid megnevezésénél - meg kell jelölni, hogy melyik pályázati altémára (1-től 6-ig) nyújtja be a pályázatát és az altéma száma mellé, kérjük odaírni, hogy 2010. évre, vagy a 2010-2012 időszakra szól a pályázat!
* * *

A kiírás egészére vonatkozó megjegyzések:

A pályázat benyújtásának határideje, helye, módja:

Pályázni az NKA portáljának nyitó oldalán, a jobboldali sávban elhelyezett „OKM pályázatok” menüpont alatt, az aktuális pályázati felhívásokhoz tartozó pályázati adatlapon lehet.

A pályázatok

A pályázat tartalmi feltételei:

Az NKA Igazgatósága a pályázatok befogadását követően szükség szerint hiánypótlásra hívja fel a pályázót, aki a felhívásnak a kézhezvételét követő 5 napon belül köteles eleget tenni, de hiánypótlásra legkésőbb a döntés időpontjáig van lehetőség.

A pályázatok postára adásának határideje: a pályázat az NKA portálján történő megjelenésétől számított 30 nap.
Postacím:
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága FEPO
H - 1388 Budapest, Pf. 82.

A borítékra és a pályázati adatlapra is kérjük ráírni a pályázat rövid címét és az altéma számát:

A pályázattalkapcsolatban felvilágosítást nyújt:

szakmai kérdésekben az OKM Művészeti Főosztályán Losonczi Júlia előadóművészeti referens a (06-1)7954 – 653-as telefonszámon,
a pályázati adatlap kitöltésével kapcsolatban az NKA Igazgatóságán Kovács Krisztina kollégiumi titkár a (06-1)327-4380-as telefonszámon.

A pályázat tartalmi elbírálásának módja és határideje:

Az adatlap nélkül érkezett, hiányosan, pontatlanul kitöltött vagy a határidő után benyújtott, továbbá a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat a szakmai kuratórium nem értékeli.

A döntést követő 15 napon belül, a pályázat eredményeiről a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága írásban értesíti a pályázókat. Ezzel egyidejűleg a kedvezményezettek listáját a pályázat kiírója a www.okm.gov.hu, és a www.eloadomuveszetiiroda.hu honlapokon is közzéteszi.

A szakmai szervezetek javaslatára, az előadó-művészeti tanács jóváhagyásával a miniszter a következő szakértőket kérte fel a bírálatra:

dr. Sirató Ildikó, Tompa Andrea, Deme László, dr. Fodor Antal, Gáspár Máté, Hegedűs Sándor, Szabó György, OKM képviselője

Jogorvoslat:

A pályázati döntéssel szemben a pályázó az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az NKA Igazgatóságára a miniszternek címezve nyújthat be jogorvoslati kérelmet. A jogorvoslati kérelemről hozott döntésről 30 napon belül a pályázó értesítést kap.

Szerződéskötés:
A támogatást nyert pályázóval szerződést a pályázatkezelő szerv, a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága köt.

A támogatási szerződéseket a döntés meghozatalától számított 45 napon belül az NKA Igazgatósága köti meg a nyertes pályázókkal, feltéve, hogy megfelelnek a hatályos jogszabályi előírásoknak, rendelkezve a támogatás felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről, elszámolásáról, a szerződésszegés jogkövetkezményeiről.

A támogatás folyósítása:

A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben rögzítettek szerint kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. Egyösszegű folyósításra akkor kerülhet sor, ha a pályázat tartalmazza az ezt megalapozó pénzügyi és szakmai indoklást. A támogatás átutalására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követően, a szerződésben meghatározott időpontban kerülhet sor.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése:

A kedvezményezett az elnyert összeget csak a támogatott célra fordíthatja, és köteles a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodására vonatkozó előírások szerint számot adni. Az elszámolás keretében köteles szöveges szakmai beszámolót, valamint tételes pénzügyi elszámolást készíteni, és azokat az érvénytelenített és hitelesített pénzügyi bizonylatok (a megvalósítási időszakon belüli, a támogatott nevére szóló számlák, számlát helyettesítő bizonylatok, pénztári kifizetések, banki terhelések stb.) másolatának egyidejű csatolásával a támogatási szerződésben foglaltak szerint 1 példányban a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága részére megküldeni.
A szakmai beszámoló részletezése megtalálható a 6/2010. OKM rendelet Mellékletében.

Kérjük, pályázatukban értelemszerűen térjenek ki a pályázati kiírás 1. számú mellékletében összegezett szempontokra!

Budapest, 2010. március 16.

Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter

Megjelentetés dátuma: 2010. március 16.

 

A pályázat postáraadásának határideje: 2010. április 15.