Tájékoztatás a közérdekű adatok egyedi igénylésének szabályairól

A közzétételi listákon nem szereplő közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatot bárki igényelhet szóban, írásban, vagy elektronikus formában az Igazgatósághoz.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja:

  1. Írásban: az NKA Igazgatósága levelezési címére: 1388 Budapest, Pf. 82., az Igazgatási Osztályának címezve.
  2. Elektronikusan: az igazgatosag@nka.hu címen.
  3. A (36-1) 327-4300-as telefonszámon, hétfőtől csütörtökig 8–16.50 óráig, pénteken 8–14.20 óráig.

Az Igazgatóság az adatmegismerési igénynek az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz. Ha az igény jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, a fenti határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül kell tájékoztatni. Ha az adatigénylés teljesítése az Igazgatóság alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy ha az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve az Infotv. 29. § (5) bekezdése szerint számított költségtérítés mértéke meghaladja az erről szóló kormányrendeletben meghatározott összeget, az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy az adatigénylés teljesítése az Igazgatóság alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

Az igényelt adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. A másolat készítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően, az Infotv. 29. § (5) bekezdésének megfelelően - költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell.

Az igénylő a tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől az igénylő nyilatkozatának a beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele.

A költségtérítési okokról és a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül kell tájékoztatni.

Jogorvoslat

Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C), vagy a Fővárosi Törvényszékhez (1363 Budapest, Pf. 16., 1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat a teljesítés megtagadásának közlésétől, illetve ennek elmaradása esetén a 15 napos teljesítési határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül.

Impresszum | Honlaptérkép | Munkatársak | Adatkezelési tájékoztató | Technikai ajánlás | GYIK | English