Nemzeti Kulturális Alapprogram

A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PERIODIKA-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2003. évre időszaki múzeumi szakmai periodikák kiadásának támogatására.

A pályázaton hazai, valamint határon túli, érvényes múzeumi engedéllyel rendelkező intézmények vehetnek részt. A működési engedélyek másolatait a pályázathoz csatolni kell.

Pályázati feltételek:

  • a periodika az előző éviekkel azonos címmel és tárgykörrel kerüljön kiadásra,
  • évfolyamszámmal, sorszámmal, keltezéssel legyen ellátva,
  • a pályázatot a periodika tulajdonosa vagy kiadója nyújthatja be a főszerkesztő – felelős szerkesztő – ellenjegyzésével.

A pályázathoz csatolni kell:

  • a pályázat témáját részletező szinopszisban – a pályázat mellékleteként – a kiadvány tartalomjegyzékét,
  • nyomdai árajánlatot.

Támogatás kérhető: nyomdaköltségre.

Előnyben részesülnek a nagyobb múlttal rendelkező periodikák.

Altéma kódszáma: 2301


A pályázatok
2003. január 20-ig beérkezően
nyújthatóak be
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére

(H-1062 Budapest, Bajza u. 32.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2003. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve – beleértve a folyóirat-támogatáshoz szükséges betétlapot is – fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2003. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől - csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

Múzeumi Szakmai Kollégium

Impresszum | Honlaptérkép | Munkatársak | Adatvédelmi tájékoztató | Technikai ajánlás | GYIK | English | RSS