A Mozgókép Kollégium pályázatot hirdet 2007
Általános tudnivalók Nyomtatható verzió

A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A kollégium pályázatot hirdet a 2007. évi közművelődési szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából az alábbi témakörökben:

1. Szakmai rendezvények, nem hivatásos művészeti találkozók támogatása

Altéma kódszáma: 2008

A pályázat célja: a 2007. szeptember 3. és 2008. február 18. között megrendezésre kerülő városi, kistérségi, megyei, regionális és országos hatókörű közművelődési programok támogatása

Pályázhatnak:

 • közművelődési intézmények,
 • megyei (fővárosi) közművelődési szakmai tanácsadó, szolgáltató szervezetek,
 • közművelődési intézményegységgel rendelkező ÁMK-k,
 • bejegyzett, alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató közművelődési célú egyesületek, alapítványok, közhasznú minősítésű kht.-k, nonprofit célú gazdasági társaságok.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

 

Támogatás kérhető:

 • szállásköltségre,
 • csoportos étkeztetésre,
 • előadók megbízási díjára (járulékok nélkül),
 • megbízási díjak számlás kifizetésére (dologi költség),
 • utazási és szállítási költségekre,
 • szakmai anyagok költségeire,
 • reklám- és propagandaköltségekre (kommunikációs költségek nélkül!),
 • bérleti díjakra.

A fentiektől eltérő költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!

A pályázó megjelölheti, illetve a Kollégium kikötheti, hogy a támogatás adott hányadát milyen konkrét cél megvalósítására kéri, illetve adja. A rendezvény járulékos költségei (pl.: a rendezvény értékeinek biztosítása, egészségügyi szolgáltatások, mobilvécé stb.) – csak az önrész terhére számolhatók el.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvények részletesen kidolgozott programtervezetét (amelynek tartalmaznia kell a rendezvény célját, tervezett időpontját, helyét, résztvevőinek és együttműködőinek körét, az esemény leírását, az előzményeire való utalást, megvalósítási ütemtervét – csomagpályázat esetén programonként maximum három oldal terjedelemben!);
 • csomagpályázat esetén kérjük a pályázati adatlap költségkalkulációjának kitöltése (összesített költségvetés) mellett az egyes programok leírásához csatolni az adott program jogcímek szerinti részletes költségvetését is. Az összesítésnek jogcím szerint is egyeznie kell az egyes költségvetések összegével;
 • a teljes bekerülési költség minimum 20% önrészére vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot;
 • a 2006. évben folytatott közművelődési tevékenységekről szóló statisztikai jelentés másolatát (nyilvántartási száma: 1438/06).
Az elbírálás szempontjai:

 • a tervezett esemény bemutatása, várható színvonala, közművelődési jelentősége,
 • társadalmi fontossága, közösségépítő, -erősítő szerepe,
 • a rendezvényszervezés megtervezésének színvonala,
 • a rendezvény gazdálkodása (önrész és más források megléte, költségvetésének realitása),
 • a pályázat igényessége.
Előnyben részesülnek:

 • azok a hagyományosan megrendezésre kerülő események, amelyeket eddig széles szakmai elismerés övezett;
 • az innovatív, új kezdeményezések, mintaértékű közművelődési projektek;
 • a közművelődés-barát társadalmi környezet kialakítását célzó programok;
 • az ifjúság közművelődési aktivizálását célzó projektek;
 • az amatőr művészet területein tevékenykedők minél szélesebb köre számára nyitott rendezvények;
 • a felmenő rendszerű, megyei, regionális és országos rendezvényt is tartalmazó események, amatőr művészeti találkozók;
 • a több intézmény és szervezet együttműködésével megvalósuló programok;
 • a vállalkozói, önkormányzati, nonprofit és lakossági forrásokat egyaránt mozgósító rendezvények;
 • a kiemelkedő jelentőségű évfordulóhoz kapcsolódó rendezvények;
 • nemzetközi programhoz kapcsolódó, vagy határmenti együttműködésekben megvalósuló rendezvények;
 • az adott művészeti ág nemzetközi szervezetei által elismert rendezvények.

A kollégium hivatásos művészeti találkozók költségeit nem támogatja.

A kollégium kifejezetten népművészeti jellegű, a Népművészeti Szakmai Kollégium illetékességi körébe tartozó rendezvényeket nem támogat.

Egy pályázó az altémára egy pályázatot nyújthat be, amely maximum 5 rendezvényre vonatkozhat.

A pályázati altéma támogatási keretösszege: 120 millió forint

2. Tehetséggondozó, alkotó jellegű és honismereti célú nyári táborok támogatása

Altéma kódszáma: 2032

Pályázat nyújtható be 2007. június 1. és szeptember 1. között megvalósuló művészeti tehetséggondozó, alkotó jellegű és honismereti nyári táborok támogatására. Pályázni legalább 6 napos, bentlakásos táborok támogatásra lehet.

Pályázhatnak:

 • közművelődési intézmények,
 • megyei (fővárosi) közművelődési szakmai tanácsadó, szolgáltató szervezetek,
 • közművelődési intézményegységgel rendelkező ÁMK-k,
 • bejegyzett, alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató közművelődési célú egyesületek, alapítványok, közhasznú minősítésű kht.-k, nonprofit célú gazdasági társaságok,
 • a helyi önkormányzattal közművelődési feladatvállalásra megállapodást kötött jogi személyek és egyéni vállalkozók.
 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás kérhető:

 • a szakmai programok vezetőinek és előadóinak megbízási díjára (járulékok nélkül),
 • megbízási díjak számlás kifizetésére (dologi költség),
 • útiköltségre, szállítási költségre,
 • a foglalkozásokhoz szükséges szakmai anyagok költségeire,
 • szállásköltségekre.
A pályázathoz csatolni kell:

 • a tábor helyét, tervezett időtartamát, célcsoportját, a résztvevők várható számát megjelölő, a tábor szakmai munkájának részletes bemutatását (csomagpályázat esetén táboronként maximum 3 oldalban) tartalmazó munkatervet;
 • csomagpályázat esetén kérjük a pályázati adatlap költségkalkulációjának kitöltése (összesített költségvetés) mellett az egyes programok leírásához csatolni az adott program jogcímek szerinti részletes költségvetését is. Az összesítésnek jogcím szerint is egyeznie kell az egyes költségvetések összegével;
 • a szakmai vezető/k rövid (maximum 1 oldalas) szakmai önéletrajzát,
 • a költségvetésben megjelölt 30% önrészre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot (az önrészbe a résztvevők befizetései beszámíthatók);
 • a helyi közművelődési feladatellátásra a települési önkormányzattal kötött megállapodás önkormányzat által hitelesített másolatát;
 • a 2006. évben folytatott közművelődési tevékenységekről szóló statisztikai jelentés másolatát (nyilvántartási száma: 1438/06).

Egy pályázó egy pályázatot adhat be, de a pályázat több (max. 3) tábor támogatására is vonatkozhat.

A pályázónak az önrésszel és a támogatással együtt kell elszámolni.

Az elbírálás szempontjai:

 • a pályázat megfelelése a kiírás tartalmi és formai követelményeinek,
 • a tábor programjának szakmai színvonala,
 • a pályázó eddigi szakmai munkája,
 • a költségvetés megalapozottsága, realitása,
 • a program várható eredménye.
 

Előnyben részesül:

 • a honismereti táborok esetében a Batthyány-emlékévhez való kapcsolódás,
 • a kistérségi összefogással megvalósuló tábor.

A kollégium nem támogatja a népművészeti jellegű táborokat.

Az altéma támogatásának keretösszege: 20 millió Ft.

3. Szakmai képzések, előadássorozatok támogatása

Altéma kódszáma: 2004

Pályázat nyújtható be a 2007. szeptember 1. és 2008. május 31. közötti szakmai képzések, előadássorozatok megvalósításának támogatására, amelyek közé értendők:

a közművelődési szakemberek továbbképzését, a tudásbázis frissítését, növelését szolgáló,

a teljesítményközpontú kulturális modernizáció jegyében megvalósuló,

a kisközösségek, művészeti csoportok vezetői számára szervezett, friss információkat nyújtó, az új áramlatok gyakorlati alkalmazását segítő előadások, képzések.

Jellemzően népművészeti tartalmú képzéseket a Kollégium nem támogat.

Az előadásokat minimum tíz fő részvételével kell megtartani.

Pályázhatnak

 • közművelődési intézmények, megyei (fővárosi) közművelődési szakmai tanácsadó, szolgáltató szervezetek,
 • közművelődési intézményegységgel rendelkező ÁMK-k,
 • bejegyzett, alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató közművelődési célú egyesületek, alapítványok, közhasznú minősítésű kht.-k, nonprofit célú gazdasági társaságok.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a megvalósítandó előadássorozat, képzés leírását, tartalmi felépítését, a megvalósítás ütemezését,
 • a programban résztvevők körének jelölését,
 • a feladatot vállaló oktatók szakmai bemutatkozását,
 • a 2006. évben folytatott közművelődési tevékenységekről szóló statisztikai jelentés másolatát (nyilvántartási száma: 1438/06).
A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 • az előadók megbízási díja (járulékok nélkül),
 • megbízási díj számlás kifizetése (dologi költség),
 • az előadók utazási és szállásköltsége,
 • csoportos étkezés.
Az elbírálás szempontjai:

 • a pályázat megfelelése a kiírás tartalmi és formai követelményeinek,
 • a pályázatban foglaltak szakmai megalapozottsága; céljának, tartalmának kidolgozottsága, színvonala, értéke,
 • a pályázat tartalmi újszerűsége,
 • a pályázó eddigi szakmai munkája,
 • a költségvetés megalapozottsága, realitása,
 • a bevonandók minél szélesebb köre,
 • a program várható eredménye.
A kollégium előnyben részesíti azon pályázókat

 • akik kistérségi együttműködésben, vagy több megye összefogásával hirdetik meg a programot,
 • akik a program tervezésekor a szakmai gyakorlatban való hasznosíthatóságot tartják szem előtt,
 • akik az európai gyakorlatban már ismert, nálunk még nem elterjedt eredményekre építenek,
 • akik a 2008-as Hunyadi Mátyás és reneszánsz emlékév előkészítésének szándékával szervezik a képzéseket.
Az altéma támogatásának keretösszege: 15 millió Ft.

4. Közművelődési programok tájoltatása

Atéma kódszáma: 2031

Pályázat nyújtható be a közművelődési szempontból hátrányos települések művészeti programokkal való ellátásának támogatására. A megvalósítás időszaka: 2007. szeptember 1.–2008. május 31.

Pályázni lehet:

 • magas színvonalon működő amatőr és alternatív művészeti műhelyek produktumai bemutatásának támogatására,
 • hivatásos művészek által produkált, magas színvonalú, értékes programok tájoltatására.
 

Pályázhatnak:

 • országos és megyei közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató intézmények,
 • a többcélú kistérségi társulások székhely településének közművelődési intézményei.
A pályázathoz csatolni kell:

 • a program részletes ismertetését (maximum 3 oldal terjedelemben),
 • a programok helyszínéül szolgáló települések, intézmények fogadó nyilatkozatait,
 • a művészeti csoportok, művészek együttműködési szándéknyilatkozatait,
 • a programot megvalósító amatőr, alternatív csoportok eddigi tevékenységét, eredményeit ismertető tájékoztatót (max. 1 oldal),
 • a 2006. évben folytatott közművelődési tevékenységekről szóló statisztikai jelentés másolatát (nyilvántartási száma: 1438/06).
A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 • az előadók megbízási díja (járulékok nélkül),
 • megbízási díj számlás kifizetése,
 • utazási és szállítási költségek,
 • szállásdíj,
 • szerzői jogdíj.

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be, de a pályázat vonatkozhat több esemény támogatására is.

Az elbírálás szempontjai:

 • a pályázat megfelelése a kiírás tartalmi és formai követelményeinek,
 • a pályázatban szereplő műsorok színvonala, értéke,
 • a pályázó eddigi szakmai munkája,
 • a költségvetés megalapozottsága, realitása,
 • a programok látogatásába bevonandók minél szélesebb köre.
Előnyben részesül:

 • a jelentős helyi értéket képviselő amatőr művészeti csoportok produkcióinak tájoltatása,
 • a Kodály-emlékévhez kapcsolódó program,
 • az a tájoltatás, amelynek megvalósítási helye – a területi illetékességi körből választott minél nagyobb számú, a 240/2006. (XI. 30.) Kormányrendeletben felsorolt település.
Az altéma támogatásának keretösszege: 40 millió Ft

5. A hazai cirkuszművészet fejlesztése

Altéma sorszáma: 2035

A pályázat célja: a cirkuszművészet színvonalának emelése, a műsorok fejlesztése, bővítése, a cirkuszművészet újszerű törekvéseinek, új artistaszámok alkotásának támogatása a 2007. február 8.– 2008. február 8. közötti időszakra.

 

Pályázat nyújtható be:

 • a cirkuszművészet színvonalának emelésének, a műsorok fejlesztésének, bővítésének,
 • a cirkuszművészet újszerű törekvéseinek,
 • új artistaszámok létrehozásának támogatására,
 • a cirkuszművészettel kapcsolatos kiadványok megjelentetésének, valamint
 • a cirkuszművészet alapítványainak, hivatásos bűvészegyesületek és -csoportok támogatására.
Pályázhatnak:

 • vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemélyek,
 • cégbejegyzéssel rendelkező magánszemélyek, szervezetek,
 • közművelődési intézmények.
A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázati cél részletes leírását,
 • a program teljes, részletes költségvetését,
 • a program összköltségvetésének 50%-ára vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot,
 • a hivatalosan foglalkoztatott művészek számáról szóló, a társadalombiztosítás felé tett nyilatkozatot.

A pályázó részére előírt önrész 50%, a pályázóknak az önrésszel és a támogatással együtt kell elszámolniuk.

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjakra, azok járulékaira, valamint ezek számlás kifizetésére (dologi költség),
 • utazási és szállítási költségekre,
 • reklám- és pr-költségekre.
Az elbírálás szempontjai:

 • a pályázat igényessége,
 • a támogatási cél színvonala és újszerűsége.
Előnyben részesül:

 • a családi produkciók 2007. évi megújítása, fejlesztése érdekében benyújtott pályázat,
 • a minél több hivatalosan szerződtetett külsős, magyar artistaművészt foglalkoztató pályázó,
 • a fiatal artistaművészek magyarországi foglalkoztatását, bemutatkozásait elősegítő pályázat,
 • új produkciók létrehozását, bemutatását célzó pályázat,
 • különleges külföldi produkciók meghívására beadott pályázat.

Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be.

Az altéma támogatásának keretösszege: 15 millió Ft.

Pályázni csak a 2007. évre érvényes pályázati adatlapon lehet!

A pályázatok 2007. március 12-ig beérkezően nyújthatók be
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának
címére (H- 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Általános tudnivalókat!

Közművelődési Kollégium

Pályázati adatlap és tájékoztató!

Impresszum | Honlaptérkép | Munkatársak | Adatvédelmi tájékoztató | Technikai ajánlás | GYIK | English | RSS