Pályázati felhívás kulturális alapellátás támogatására 1000 fő alatti kistelepülések számára 2018

A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI)

A pályázat kezelője: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (továbbiakban: EMET NKAI)

A pályázat célja: a kulturális alapellátás bővítése kulturális projektek megvalósításával

A pályázat benyújtásának feltétele: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. (http://www.nka.hu/regisztracio)

A pályázat keretösszege, pénzügyi forrása

A 30 millió Ft pályázati keretösszeg a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklete XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/12/7/2 Közművelődési szakmai feladatok című fejezeti kezelésű előirányzat 2. részfeladatán (A kulturális alapellátás feladatai) rendelkezésre áll.

Elnyerhető támogatás pályázatonként: maximum 400.000 Ft.

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.

A támogatás formája:

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás intenzitása:

A megítélt támogatás intenzitása legfeljebb 100 % lehet.

A pályázók köre: olyan 1000 fő alatti lélekszámú magyarországi települések önkormányzatai, melyek a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2-es és 3-as számú mellékleteiben szerepelnek a kedvezményezett települések között.

A támogatott projektek célcsoportja: 1000 fő alatti települése lakossága

Támogatott projektek: közösségépítő kulturális alkalmak megvalósítása

Az elbírálás során előnyt élveznek az alábbi projektek:

 • a családokat, gyermekeket, a gyermekvállalást, a generációk közötti együttműködést középpontba, előtérbe helyező kulturális programok;
 • a helyi közösségi fejlesztéseket előkészítő tanulmányutak szervezése kulturális eseményeken, rendezvényeken való részvétel, történelmi bemutatóhelyek tanulmányozása, ismeretek bővítése céljából;
 • a helyi turisztikai potenciál értékesítését, a helyi hagyományok ápolását és a nem helybéliekkel való megismertetését célzó programok;
 • a határon túli magyar közösségekkel való kapcsolatok ápolását, erősítését célzó programok;
 • a településről elszármazottakkal való kapcsolattartást, a település érdekében történő kapcsolatépítést célzó programok.

Nem támogatott projektek: szórakoztató rendezvények, falunapok

Nem folyósítható támogatás annak a kedvezményezettnek, amely a döntéshozatal időpontjában a korábban az EMMI illetve jogelődjei, a Nemzeti Kulturális Alap vagy az EMET NKA Igazgatósága által nyújtott, lejárt határidejű támogatásról az elszámolását határidőig nem nyújtotta be; vagy nem számolt el; vagy a benyújtott elszámolást a támogató nem fogadta el; vagy az esetleges visszafizetési kötelezettségét nem teljesítette.

A megvalósítás időszaka: 2018. szeptember 1. – 2019. június 30.

A felhasználás (a megvalósult tevékenységekhez kapcsolódó, a támogatás terhére elszámolható költségek teljesítésének/kifizetésének) időszaka: 2018. szeptember 1. – 2019. június 30.

A megvalósítási és felhasználási határidő módosítására nincs lehetőség!

A pályázat benyújtásának határideje

A pályázatok feltöltésének határideje: a pályázati kiírásnak az EMET NKAI portálján történő megjelenésétől számított 46 naptári nap, a jelen pályázati felhívás 2018. december 15.

Nevezési díj, saját forrás

A pályázat benyújtásához nevezési díjat nem kell fizetni.

A támogatás igényléséhez saját forrás igazolása nem szükséges.

Igényelhető jogcímek

 1. utazási költség
 2. csoportos étkeztetés (a támogatás maximum 20 %-áig); (Csoportos étkezés: kizárólag főétkezésként elfogyasztott meleg étel és ásványvíz vásárlására fordítható a támogatás összege, más (például alapanyag) beszerzésére nem!)
 3. a program megvalósításához szükséges technikai eszközök (színpadtechnika, audiovizuális) bérleti díja a támogatás maximum 5 %-áig
 4. közreműködők tiszteletdíja, annak járulékai vagy számlás kifizetése
 5. szállítási költség
 6. egyéb anyagköltség (kizárólag a konkrét program megvalósításához kapcsolódó költségek számolhatók el, melyek felhasználása fotókkal igazolható!)
 7. egyéb szolgáltatás vásárlása (kizárólag a program megvalósításához kapcsolódó költségek számolhatók el)

Nem igényelhető támogatás munkabérre, természetbeni hozzájárulásokra, felújításra, tartós fogyasztási cikk (technikai, berendezési eszköz, pl.: fényképezőgép, fénymásoló, kamera, mobiltelefon, sátor, stand, pavilon) beszerzésére, amely a pályázó leltározandó tulajdonában marad.

Nyilvánosság

A nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott szakmai programról szóló szöveges és mozgóképes beszámolót, valamint a támogató nevét és hivatalos logóját honlapján közzéteszi.

A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:

 1. Program terve (tartalmaznia kell a program koncepcióját, a megvalósítás részletes tervét, ütemezését, a pályázó részéről a közreműködők névsorát a projektben vállalt feladat megnevezésével);
 2. Együttműködési szándéknyilatkozat a pályázó és a közreműködők aláírásával a közös szakmai program megvalósításának szándékáról, amely tartalmazza a megvalósítás időintervallumát. (Amennyiben a pályázat beadásakor nem rendelkeznek együttműködési szándéknyilatkozattal, vagy a pályázat tartalma miatt nem is kerül sor együttműködésre más szervezettel/szervezetekkel, akkor erről nyilatkoznia kell);
 3. Nyilatkozat a település lélekszámáról (Az eredeti – aláírással, pecséttel ellátott – nyilatkozatot a település jegyzője adja ki);
 4. Pénzintézeti igazolás a számlavezetésről (30 napon belül kiállított pénzintézeti számla igazolás).

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a pályázati adatlap 7. pontjához szükséges feltölteni a pályázathoz kapcsolódó valamennyi dokumentumot „pdf” formátumban (fájlnév: ékezetek nélkül), amelyeket jelen pályázati felhívás előír, illetve azon további dokumentumokat, melyeket a pályázó egyéb mellékletként pályázatához fel kíván tölteni.

Ha a pályázati felhívásban előírt melléklet nem áll rendelkezésre a pályázat benyújtásakor, vagy az adott pályázathoz nem kíván egyéb mellékletet csatolni, azt a mellékletek legördülő menüből való kiválasztása után az Indoklás elnevezésű mezőben indokolni szükséges.

A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni:

Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatók-e. Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét okozhatja!

Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. A legnagyobb feltölthető állományméret: 10 MB

Az EMET NKAI az általa ”feltételesen érvénytelen” minősítéssel ellátott pályázatokat, illetve a hiánypótlási felhívást követően is hiányos vagy hibás pályázatokat tájékoztatással küldi meg az érintett szakmai kuratóriumnak.

A pályázat elbírálásának határideje

A rendelkezésre álló keretösszeg támogatott pályázatonkénti elosztásáról a pályázatok benyújtási határidejét követően, legkésőbb 65 napon belül dönt.

A pályázat formai és tartalmi elbírálásának módja

 1. A pályázat befogadása

A pályázat befogadásáról az EMET NKA Igazgatósága, legfeljebb a pályázat benyújtását követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot. A pályázat befogadása során az EMET NKA Igazgatósága vizsgálja, hogy a pályázó a pályázói körbe tartozik e. (szerepel a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2-es és 3-as számú mellékleteiben).

 1. A hiánypótlás

Ha a befogadott pályázatot és a fentiekben ismertetetteken kívüli dokumentumokat a pályázó hibásan, hiányosan nyújtotta be, az EMET NKAI – a hibák, hiányosságok megjelölése mellett – egyetlen alkalommal felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására. A pályázat kijavítására/hiánypótlására egyetlen alkalommal, a megadott határidőig van lehetőség.

A hiánypótlásról a pályázó az Effector online felületen, az alábbi elérési útvonalon hivatalos felszólító levelet kap: NKA felhasználói fiók/Pályázatok/Benyújtott pályázatok/Adott pályázat/Pályázati dokumentumok – Pályázati hiánypótlás levél.

A hiánypótlásról szóló felszólító levél tartalmazza a hibák, hiányosságok megjelölését, a javítás módját, a hiánypótlás határidejét.

A hiánypótlásról szóló felszólító levél felhasználói fiókba való kiküldésének tényéről a pályázó e-mailben automatikus rendszerüzenetet kap, ezért a pályázónak a regisztráció során valós e-mail címet kell megadni, amit naponta ellenőriz.

A határidő lejártával nincs mód a hiánypótlás teljesítésére.

Az EMET NKA Igazgatósága az általa elutasított (be nem fogadott) pályázatokat, illetve a hiányosan vagy hibásan benyújtott hiánypótlást tartalmazó pályázatokat tájékoztatással küldi meg az érintett szakértői testületnek.

A pályázatok bírálatára vonatozó eljárás

A formailag érvényes pályázatokat az EMMI kultúráért felelős államtitkára által felkért Értékelő Bizottság véleményezi. Az Értékelő Bizottság tagjai: a Nemzetpolitikai és Kormányközi Ügyek Osztályának vezetője, a Közművelődési és Alkotóművészeti Főosztály vezetője, a Múzeumi Főosztály vezetője. A Bizottság a pályázati anyagokat a tagok saját szakmai tapasztalata, szakmai tanácsadók beszámolói, személyes konzultációk és a benyújtott pályázatban szereplő információk alapján bírálja el.

Az Értékelő Bizottság a döntési javaslatot a jelen kiírásban szereplő (pontozásos) szempontrendszer alapján fogalmazza meg.

Az Értékelő Bizottság – az erről hozott döntése esetén – a forráshiány miatt nem támogatott, de szakmailag megfelelő (a támogathatósághoz szükséges, minimálisan elérendő pontszámot teljesítő) pályázat(ok) támogatási sorrendjét és támogatási összeg-javaslatát is – meghatározza.

A pályázatokról szóló döntést a kultúráért felelős államtitkár hozza meg.

A pályázat bírálati szempontjai

 1. A pályázati cél megvalósulása a pályázatban: 0-10 pont
 2. A pályázat költséghatékonysága: 0-10 pont
 3. A megvalósítandó szakmai program hiánypótló funkciója: 0-10 pont

Elérhető maximális pontszám pályázatonként: 30 pont.

Közzététel

A támogató a www.kormany.hu, a www.emet.gov.hu és a www.nka.hu oldalon nyilvánosságra hozza

 • a pályázók nevét, székhelyét;
 • a támogatás célját;
 • a megítélt támogatási összeget;
 • a forráshiány miatt elutasított pályázók megjelölését, sorrendjét, a jogszabályban rögzített szabályok szerint esetlegesen adható támogatási összeget;
 • általános indokolást.

Értesítés

A lebonyolító a támogatási döntés meghozatalát követő tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a támogatási döntésről.

Jogorvoslat

A támogatás igénylője vagy a kedvezményezett az EMET NKA Igazgatóságnál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik. Nem nyújtható be kifogás az olyan döntés, intézkedés ellen, amellyel szemben jogorvoslatnak van helye, vagy amely a támogatás igénylőjére, illetve a kedvezményezettre vonatkozó jogot, kötelezettséget közvetlenül nem állapít meg. A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított tíz napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül, írásban van lehetőség.

Az EMET NKA Igazgatósága megvizsgálja, hogy a kifogás tartalmazza-e az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 102/D. § (4) bekezdésében meghatározott adatokat. Az EMET NKAI saját hatáskörben dönt az Ávr. 102/D. § (5) bekezdés szerint a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításról.

Az EMET NKAI - ha a kifogásban foglaltakkal egyetért - megteszi a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, vagy továbbítja a kifogást az emberi erőforrások minisztere részére.”

A kifogásra vonatkozó további szabályokat az Ávr. 102/D. § tartalmazza.

A támogatás folyósítása

A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor, támogatási előleg címén.

A támogatás folyósítására a szerződés mindkét fél általi aláírását követően, a szerződésben meghatározott időpontban és feltételek szerint kerül sor.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A kedvezményezett az elnyert támogatást csak a szerződésben rögzített célra fordíthatja, és köteles a támogatás felhasználásáról a szerződés és a gazdálkodására vonatkozó előírások szerint számot adni.

A szakmai beszámolóban részletesen ismertetni kell a támogatás felhasználásnak, valamint a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait és tapasztalatait, ki kell térni a megvalósulás körülményeire, valamint elemezni kell a megvalósítás szakmai eredményességét és hozadékát, konkrét eredményeit (eredménytelenség estén annak okait).

A beszámolóban továbbá meg kell adni az alábbi teljesített mutatószámokat és adatokat, információkat:

 • résztvevők létszáma;
 • közreműködők felsorolása;
 • a kedvezményezett honlapján – a támogatott program elérhetőségének linkje

A pénzügyi elszámolásnak tartalmazni kell a támogatási szerződésben rögzített költségkalkuláció alapján benyújtott:

 1. a kedvezményezett nevére szóló, eredeti dokumentumon érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat (számlák, számlát helyettesítő okiratok), pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatokról (pénztárbizonylat, ennek hiányában pénztárfőkönyv / pénztárnapló másolata, banki terhelési értesítő, szerződés, teljesítésigazolás stb.);
 2. a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a kedvezményezett az elszámolás során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe;
 3. megbízási díj, illetve tiszteletdíj jogcím esetén a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolata, értékhatártól függetlenül. Amennyiben a tiszteletdíjban részesülő előadó / előadó szervezet nevében más gazdálkodó szervezet állít ki számlát, úgy az előadó / előadó szervezet és a gazdálkodó szervezet között fennálló jogviszonyt igazoló nyilatkozatot kell kiállítani és aláírásával igazolni, hogy a részére járó tiszteletdíjat megkapta.

(Fenti eset alól kivételt képez, ha az előadó /előadó szervezet képviselője, egyben a számlát kiállító gazdálkodó szervezet képviselője is illetve amennyiben a szerződéskötés háromoldalúan történik (tehát a feladatot ellátó természetes személy is aláírja a szerződést), úgy a Nyilatkozat megküldése mellőzhető);

 1. tiszteletdíj elszámolásánál az eredeti számlára a program címének a felvezetése is kötelező;

5. idegen nyelven kiállított bizonylatok, szerződések esetén a tartalom fordítása szükséges.

Nem magyarországi fizetőeszközben történő pénzügyi elszámolás esetén az „Elszámoló lap”-on a számla tárgyát magyar nyelven is, továbbá a számla összegét a számla teljesítése napján érvényes MNB középárfolyamon forintra átszámítva is fel kell tüntetni.

A fent említett eredeti számlák, okiratok szükség esetén bekérhetők, vagy a helyszínen ellenőrizhetők.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a szakmai és pénzügyi elszámolást postai úton kell beküldeniük.

Székhelycím: 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13.

Levelezési cím:1389 Budapest, Pf. 128.

A borítékra kérjük ráírni a pályázati azonosító számot!

Nem igényelhető és nem elszámolható költségek

 1. a pályázati céllal össze nem függő kiadások,
 2. más pályázati forrásból finanszírozott kiadások,
 3. azon programok, amelyre korában már kapott a pályázó támogatást;
 4. a nem kulturális tevékenységek közvetlen kiadásai,
 5. ingatlanon végzett felújítás, beruházás költségei, ingatlanon elszámolt értékcsökkenés,
 6. visszaigényelhető vagy nem a kedvezményezettet terhelő adók,
 7. társasági adó, helyi adó, idegenforgalmi adó, vámköltség, illeték, ,
 8. bírság, kötbér, perköltség, hatósági díjak,
 9. banki kezelési költségek, banki műveletek költsége, kamattartozás kiegyenlítése, hitel, egyéb pénzügyi műveletek költségei,
 10. árfolyamveszteségek, árfolyamkockázat-biztosítással kapcsolatban felmerült költségek,
 11. társasági részesedések (üzletrész, részvény) vásárlásával összefüggő költségek,
 12. föld-, telek-, ingatlanvásárlás költségei,
 13. természetbeni hozzájárulások (ideértve a reprezentáció költségeit is),
 14. rendezvényszervezés és utazásszervezés költsége.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt

szakmai kérdésekben az EMMI Közművelődési és Alkotóművészeti Főosztályán Halmai Róbert osztályvezető a 06-1-896-1973-as telefonszámon, (email: robert.halmai@emmi.gov.hu)  

 1. Adatlap kitöltésével kapcsolatos kérdésekben: az EMET NKAI Fejezeti Kulturális Programirodánál Fekete Adrienn programiroda vezető 327-4362-es telefonszámon, adrienn.fekete@emet.gov.hu e-mail címen és Ócsai Alexandra pályázati referens a 327-4450-es telefonszámon, e-mail: alexandra.ocsai@emet.gov.hu

Felhívjuk továbbá pályázóink figyelmét, hogy az Ávr. több helyen érinti a pályáztatás eljárási rendjét, így többek között:

 • a 66. § (2) bekezdés 15. pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló kötelezettségükre.
 • a 69. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a működési célú költségvetési támogatások kivételével - a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a pályázati kiírásban megjelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet, szükség szerint költség-haszon elemzést, megvalósíthatósági tanulmányt.
 • a 70. § (3) bekezdés alapján, ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, a pályázati kiírás lehetőséget nyújt a hiánypótlásra; ha a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok a hiánypótlás során pótolhatók, a támogató megfelelő határidő kitűzésével felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására. A pályázat kijavítására egy alkalommal van lehetőség.
 • a 88. § (3) bekezdése szerint fel kell függeszteni a költségvetési támogatás folyósítását, ha a támogatási szerződés megkötését követően a kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a támogatás folyósítója olyan körülményről szerez tudomást, amely a költségvetési támogatás visszavonását, a támogatási szerződés felmondását vagy az attól történő elállást teheti szükségessé. A felfüggesztésről és annak okáról a kedvezményezettet haladéktalanul tájékoztatni kell.

A 84. § (2) bekezdés részletesen tartalmazza a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékait.

 • a 90. § (1) bekezdése szerint köztartozás esetén a köztartozás, de legfeljebb a költségvetési támogatás kifizetésére irányuló átutalási megbízás összegét a Kincstár, illetve a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kedvezményezettenként és adónemenként – ha valamennyi köztartozásra nem biztosít fedezetet adónemenként, a fennálló köztartozás arányaiban – utalja át az állami adó- és vámhatóságnak. A visszatartott költségvetési támogatásnak megfelelő összegű köztartozás az átutalással megfizetettnek minősül.
 • a 92. § (1) bekezdése szerint a kedvezményezett a támogatott tevékenységről és a támogatott tevékenység megvalósításával kapcsolatban felmerült valamennyi költségről a támogatási szerződésben rögzített határidőig készíti el a beszámolóját.
 • a 94. § (2) bekezdése szerint a részbeszámoló, beszámoló határidejének elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén az EMET-NKAI írásban, határidő kitűzésével felszólítja a kedvezményezettet a kötelezettsége teljesítésére vagy a hiányok pótlására. Hiánypótlásra, ha jogszabály, pályázati kiírás vagy támogatási szerződés eltérően nem rendelkezik, legfeljebb egy alkalommal van lehetőség.
 • a 95. § (1) bekezdése szerint a támogatási szerződés csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna.
 • a 95. § (2) bekezdés alapján a támogatási szerződés módosítása nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására.
 • a 97. § (4) bekezdés alapján, ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetési támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően.
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50/A. §-a alapján a visszafizetési kötelezettséggel nyújtott költségvetési támogatás visszafizetésének biztosítása, valamint támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, vagy az attól történő elállás esetén visszafizetendő költségvetési támogatás visszakövetelése céljából a támogatási szerződésben megfelelő biztosítékot kell kikötni. Megítélt támogatás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.

                                                                                                                                    Fekete Péter s.k.
                                                                                                                     kultúráért felelős államtitkár

Impresszum | Honlaptérkép | Munkatársak | Adatkezelési tájékoztató | Technikai ajánlás | GYIK | English