ISKOLAI KERETEK KÖZT ALAPÍTANDÓ VAGY MÁR MŰKÖDŐ KÓRUSOK RÉSZÉRE A 2018/2019-ES TANÉVBEN MEGVALÓSULÓ SZAKMAI-MŰVÉSZETI PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁRA

Pályázat kiírója (támogató): Az Emberi Erőforrások Minisztériuma iskolai kórusok alapítására és a meglévők munkájának támogatására pályázati felhívást tesz közzé.

Pályázati cél: A 2018/2019-es tanévben alakuló új iskolai kórusok programjainak támogatása azokban az intézményekben, ahol jelenleg még nem működik énekkar, illetve a szakmailag már bizonyított együttesek által megvalósítandó szakmai-művészeti programok támogatása.

Pályázati feltételek: a pályázó a Nemzeti Kulturális Alap (továbbiakban: NKA) portálján a regisztrációt megtette.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás forrása: a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. számú melléklete XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/5/7 Hangszercsere Program előirányzat 1. Hangszercsere programmal összefüggő köznevelési feladatok támogatása részfeladata

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 128 520 000,-Ft.

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kiíró nem írja elő. 

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.

A pályázati cél megvalósításának és felhasználásának időtartama: 2018. augusztus 21 – 2019. június 30.

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázati kiírásnak az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: EMET) portálján történő megjelenésétől számított 35 naptári nap, a jelen pályázati felhívás esetében 2018. szeptember 21.

Finanszírozás módja: A támogatás folyósítására egy vagy több részletben kerülhet sor támogatási előleg címén, a kedvezményezett által benyújtott és a támogató által elfogadott költségterv alapján. A támogatási előleg folyósítására a szerződés mindkét fél általi aláírását követően, a szerződésben meghatározott időpontban és feltételek szerint kerül sor.

Értesítés:

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (továbbiakban: EMET NKAI) a támogatási döntés meghozatalát követő tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a támogatási döntésről.

Szerződéskötés:

A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott pályázó a szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A pályázati adatlap tartalmazza azokat a nyilatkozatokat, amelyeket az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. §-a a szerződés megkötéséhez kötelezően előír. Az Ávr. 81. §-a részletesen tartalmazza azokat a feltételeket, amely esetekben nem köthető szerződés.

Jogorvoslat:

A pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a költségvetési támogatás államháztartáson kívüli igénylője, vagy a kedvezményezett az EMET NKAI-nál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik.

Nem nyújtható be kifogás az olyan döntés, intézkedés ellen, amellyel szemben jogorvoslatnak van helye, vagy amely a támogatás igénylőjére, illetve a kedvezményezettre vonatkozó jogot, kötelezettséget közvetlenül nem állapít meg. A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított tíz napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül, írásban van lehetőség. Az NKAI megvizsgálja, hogy a kifogás tartalmazza-e az Ávr. 102/D. § (4) bekezdésében meghatározott adatokat. Az NKAI saját hatáskörben dönt az Ávr. 102/D. § (5) bekezdés szerint a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításról.

Az EMET NKAI -ha a kifogásban foglaltakkal egyetért - megteszi a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, vagy továbbítja a kifogást az emberi erőforrások minisztere részére.

A kifogásra vonatkozó további szabályokat az Ávr. 102/D. § tartalmazza.

1. pályázati cél: Új iskolai kórusok alapítása

Altéma kódszáma: 317131/1

Pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak be azon magyarországi és határon túli magyar általános és középiskolák, alapfokú művészeti iskolák, felsőoktatási intézmények (hallgatókból álló kórus) valamint kollégiumok, szakképző intézmények vagy azok fenntartói (ebben az esetben kötelezően kitöltendő nyilatkozat – 3. sz. melléklet), melyekben a pályázat benyújtásának időpontjában nem működik énekkar.

Az újonnan alapított kórusnak vállalnia kell, hogy a 2018/2019-es tanév végéig legalább egy önálló bemutatkozó koncerten fellép, valamint részt vesz egy alkalommal, a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége - KÓTA (vagy az adott ország kórusszervezte) által szervezett Éneklő Ifjúság (vagy ahhoz hasonló rendszerben szervezett) hangversenyen.

Igényelhető támogatás:

 • maximum 500.000 Ft, amennyiben a kórus az Éneklő Ifjúság hangversenyen minősítést kér,
 • maximum 300.000 Ft, amennyiben a kórus az Éneklő Ifjúság hangversenyen nem kér minősítést.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:

 • kis értékű tárgyi eszköz beszerzése (a megítélt támogatási összeg max. 30%-a),
 • kórusverseny regisztrációs díja (a megítélt támogatási összeg max. 10%-a),
 • kottavásárlás,
 • kottatartó mappa, egyenruha vagy a kórus megjelenését egységesítő kiegészítők (például sál, gallér stb.) vásárlása,
 • terembérlet,
 • tiszteletdíj, megbízási díj (pl.: szólisták, zongorakísérő, mint szakmai közreműködők),
 • szerzői jogdíj,
 • szállásköltség (idegenforgalmi adó a támogatás terhére nem elszámolható),
 • utazási költség,
 • szállítási költség,
 • biztosítás (biztosítóval kötött, utazási irodával kötött nem megfelelő),
 • kiadvány költsége (prospektus, Cd),
 • dokumentálás költsége (kiadvány, fotó, videó).

Pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:

 1. nyilatkozat arról, hogy a megalakult kórus a 2018/2019-es tanév végéig Éneklő Ifjúság hangversenyen vagy ahhoz hasonló rendszerben szervezett hangversenyen vesz részt, valamint arról, hogy ezen a hangversenyen kér-e minősítést, (1. sz. melléklet)
 2. nyilatkozat arról, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában az iskolában nem működik kórus, valamint arról, hogy a megalakult kórus a 2018/2019-es tanév végéig önálló bemutatkozó koncertet tart, (2. sz. melléklet)
 3. a leendő kórusvezető bemutatása, valamint a szakmai képzettségét igazoló dokumentumok,
 4. a szakmai program ismertetése (a létrehozandó kórus tervezett létszáma, összetétele, repertoárja, próbák sűrűsége, stb. max. egy oldal terjedelemben),
 5. részletes költségvetés,
 6. számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről (bankszámlakivonat, bankszámlaszerződés is megfelelő, amennyiben a dokumentum a bankszámlaszámot és a pályázó/lebonyolító megnevezését is tartalmazza),
 7. egyéb melléklet, (3. sz. melléklet).

Az elbírálás szempontjai:

 • a szakmai tartalom színvonala, jelentősége,
 • a szakmai program várható hatása,
 • a szakmai program megvalósíthatósága,
 • költségvetés realitása, összhangja a programmal.

A benyújtott pályázat hiánypótlásával kapcsolatos tudnivalók:

Az alábbi pályázati dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség:

 1. nyilatkozat arról, hogy a megalakult kórus a 2018/2019-es tanév végéig Éneklő Ifjúság hangversenyen vagy ahhoz hasonló rendszerben szervezett hangversenyen vesz részt, valamint arról, hogy ezen a hangversenyen kér-e minősítést, (1. sz. melléklet)
 2. nyilatkozat arról, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában az iskolában nem működik kórus, valamint arról, hogy a megalakult kórus a 2018/2019-es tanév végéig önálló bemutatkozó koncertet tart, (2. sz. melléklet)
 3. szakmai program ismertetése (létrehozandó kórus tervezett létszáma, összetétele, repertoárja, próbák sűrűsége, stb. max. egy oldal terjedelemben).

2. pályázati cél: Már működő iskolai kórusok támogatása

Altéma kódszáma: 317132/1

Pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak be azon magyarországi és határon túli magyar általános és középiskolák, alapfokú művészeti iskolák, felsőoktatási intézmények (ahol működik hallgatókból álló kórus), valamint kollégiumok, szakképző intézmények vagy azok fenntartói (ebben az esetben kötelezően kitöltendő nyilatkozat – 3. sz. melléklet), melyekben a pályázat benyújtásának időpontjában már működik énekkar.

Igényelhető támogatás: maximum 1.000.000 Ft

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:

 • kis értékű tárgyi eszköz beszerzése (a megítélt támogatási összeg max. 30%-a),
 • kórus verseny regisztrációs díja (a megítélt támogatási összeg max. 10%-a),
 • kottavásárlás
 • kottatartó mappa, egyenruha vagy a kórus megjelenését egységesítő kiegészítők (például sál, gallér stb.) vásárlása,
 • tiszteletdíj, megbízási díj (pl.: szólisták, zongorakísérő, mint szakmai közreműködők),
 • terembérlet,
 • szerzői jogdíj,
 • szállásköltség (idegenforgalmi adó a támogatás terhére nem elszámolható),
 • utazási költség,
 • szállítási költség,
 • biztosítás (biztosítóval kötött, utazási irodával kötött nem megfelelő),
 • kiadvány költsége (prospektus, Cd),
 • dokumentálás költsége (kiadvány, fotó, videó).

Pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:

 1. nyilatkozat arról, hogy a kórus a 2018/2019-es tanév végéig Éneklő Ifjúság hangversenyen vagy ahhoz hasonló rendszerben szervezett hangversenyen vesz részt, valamint arról, hogy ezen a hangversenyen kér-e minősítést, (1. sz. melléklet)
 2. az évad szakmai programjának részletes ismertetése (a kórus bemutatása, elért eredmények, tanévben tervezett fellépések, előadandó művek, stb. max. egy oldal terjedelemben),
 3. kórusvezető, karnagy bemutatása (max. egy oldal terjedelemben), valamint a szakmai képzettségét igazoló dokumentumok,
 4. részletes költségvetés,
 5. számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről (bankszámlakivonat, bankszámlaszerződés is megfelelő, amennyiben a dokumentum a bankszámlaszámot és a pályázó/lebonyolító megnevezését is tartalmazza),
 6. egyéb melléklet, (3. sz. melléklet).

Az elbírálás szempontjai:

 • a szakmai tartalom színvonala, jelentősége,
 • a szakmai program várható hatása,
 • a szakmai program megvalósíthatósága,
 • költségvetés realitása, összhangja a programmal.

A benyújtott pályázat hiánypótlásával kapcsolatos tudnivalók:

Az alábbi pályázati dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség:

 1. nyilatkozat arról, hogy a kórus a 2018/2019-es tanév végéig Éneklő Ifjúság hangversenyen vagy ahhoz hasonló rendszerben szervezett hangversenyen vesz részt, valamint arról, hogy ezen a hangversenyen kér-e minősítést, (1. sz. melléklet)
 2. az évad szakmai programjának részletes ismertetése (a kórus bemutatása, elért eredmények, tanévben tervezett fellépések, előadandó művek, stb. max. egy oldal terjedelemben).

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az EMET NKAI  nem kér be hiánypótlást azon pályázatok esetében, ahol a fent nevezett dokumentumok bármelyike hiányzik, vagy a pályázó – bármely csatolandó mellékelt esetében – üres dokumentumot/kat csatol a pályázatához.

A pályázat formai és tartalmi elbírálásának módja:

 • A pályázat befogadása

A pályázat befogadásáról az EMET NKAI a pályázat benyújtását követően befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.

 • A hiánypótlás

Ha a befogadott pályázatot és a fentiekben ismertetetteken kívüli dokumentumokat a pályázó hibásan, hiányosan nyújtotta be, az EMET NKAI – a hibák, hiányosságok megjelölése mellett – egyetlen alkalommal felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására. A pályázat kijavítására/hiánypótlására egyetlen alkalommal, a megadott határidőig van lehetőség. A hiánypótlásról a pályázó az Effector online felületen, az alábbi elérési útvonalon hivatalos felszólító levelet kap: NKA felhasználói fiók/Pályázatok/Benyújtott pályázatok/adott pályázat/Pályázati dokumentumok – Pályázati hiánypótlás levél. A hiánypótlásról szóló felszólító levél tartalmazza a hibák, hiányosságok megjelölését, a javítás módját, a hiánypótlás határidejét.

A hiánypótlásról szóló felszólító levél felhasználói fiókba való kiküldésének tényéről a pályázó e-mailben automatikus rendszerüzenetet kap, ezért a pályázónak a regisztráció során valós e-mail címet kell megadnia, amit naponta ellenőriz.

A határidő lejártával nincs mód a hiánypótlás teljesítésére.

***

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a pályázati adatlap 7. pontjához szükséges feltölteni a pályázathoz kapcsolódó valamennyi dokumentumot „pdf” formátumban (fájlnév: ékezetek nélkül), amelyeket jelen pályázati felhívás előír, illetve azon további dokumentumokat, melyeket a pályázó egyéb mellékletként pályázatához fel kíván tölteni (pl. egyéb melléklet, pénzügyi lebonyolító nyilatkozata).

A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni:

Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatók-e. Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét okozhatja!

Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére.

A legnagyobb feltölthető állományméret: 10 MB

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt:

szakmai kérdésekben az EMMI Köznevelési Stratégiai Főosztályán:

 • Ádám Andrea köznevelési pénzügyi referens a (00-36-1) 795-1621-es telefonszámon vagy az andrea.adam@emmi.gov.hu email címen;

a pályázati adatlap és a költségkalkuláció kitöltésével kapcsolatban az NKA Igazgatóságán:

 • Fekete Adrienn Fejezeti Kulturális Pályázati Osztály osztályvezető a (00-36-1) 327-4362-es telefonszámon vagy az adrienn.fekete@emet.gov.hu e-mail címen.

Elszámolásra vonatkozó előírások:

A kedvezményezett az elnyert támogatást csak a szerződésben rögzített célra fordíthatja, és köteles a támogatás felhasználásáról a szerződés és a gazdálkodására vonatkozó előírások szerint számot adni.

A szakmai beszámolót és a pénzügyi elszámolást papír alapon szükséges benyújtani a támogatási szerződésben foglalt határidőre.

Levelezési cím: 1389 Budapest, Pf. 128

A szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás hiánypótlására egyetlen alkalommal van lehetőség.

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:

 • a pályázati program megvalósulásáról szóló maximum 3 oldal terjedelmű szöveges összefoglalót,
 • igazolást (pl. KÓTA által kiállított oklevelet), hogy a kórus az Éneklő Ifjúság vagy ahhoz hasonló rendszerben szervezett hangversenyén fellépett, illetve minősült,
 • az internetre feltöltött hangzóanyag vagy koncertfelvétel linkjét.

Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell:

 • a kedvezményezett nevére szóló, eredeti dokumentumokon érvényesített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat (számlák, számlát helyettesítő okiratok), pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok (banki kivonat, pénztárbizonylat, ennek hiányában pénztárfőkönyv / pénztárnapló / átvételi elismervény / könyvelési dokumentum) hitelesített másolatát,
 • a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe,
 • a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek hitelesített másolatát, értékhatártól függetlenül,
 • amennyiben a támogatási cél megvalósításában a Támogatott megbízásából közreműködők, alvállalkozók vesznek részt, akkor az általuk kiállított - kizárólag a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre vonatkozó – számlák közvetítői díjat nem tartalmazhatnak,
 • megbízási díj, illetve tiszteletdíj jogcím esetén a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseit kell feltölteni, ha a tiszteletdíjban részesülő magánszemélyek nevében gazdálkodó szervezetek állítanak ki számlát, úgy a magánszemély és a gazdálkodó szervezet között fennálló jogviszonyt igazoló, továbbá a tiszteletdíj átvételét nyugtázó nyilatkozat is szükséges (a nyilatkozat az alábbi helyről tölthető le: www.nka.hu / Információk / Tájékoztató a tiszteletdíjban részesülő magánszemélyek nevében kiállított számlákkal történő elszámolásokhoz),
 • az idegen nyelven kiállított bizonylatok, illetve szerződések mellé ezek tartalmi fordítását is csatolni kell, oly módon, hogy a fordítás tényét aláírással igazolni kell,
 • a forinttól eltérő pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat esetében annak végösszegét és az arra tekintettel elszámolható költség összegét a számlán, számviteli bizonylaton megjelölt teljesítési időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamon kell forintra átszámítani. Abban az esetben, ha a számlán nem szerepel illetve nem állapítható meg a teljesítés időpontja, úgy a számla kifizetésének napján érvényes – az MNB által közzétett – középárfolyamon átszámítva kell az elszámolásban szerepeltetni,
 • a számlavezetésre kötelezettek 1,5 M Ft feletti kifizetéseket kizárólag banki átutalással teljesíthetnek, melynek igazolása a banki terhelési értesítővel történik az elszámolásban.

***

TÁJÉKOZTATÁS

A következőkről tájékoztatjuk pályázóinkat:

Pályázatának benyújtása alkalmával az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről.

A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

Ennek nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk, hogy a támogatási igény jogosságát, a költségvetési támogatás és a saját forrás felhasználását jogszabályban és a támogatási szerződésben meghatározott szervek ellenőrizhetik. A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó további szabályokat az Áht. 54. §-a, továbbá az Ávr. 100. §-a tartalmazza.

Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a jelen pályázati felhívás alapján juttatott támogatásokra vonatkozó döntéseket folyamatosan nyilvánosságra hozza az Áht. 56/B-C. §, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. sz. mellékletének III. pontja szerint.

***

Felhívjuk pályázóink figyelmét

Az Ávr. több helyen érinti a pályáztatás eljárási rendjét:

 • a 66. § (2) bekezdés 15. pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
 • a 69. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: a működési célú költségvetési támogatások kivételével – a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet, szükség szerint költség–haszon elemzést, megvalósíthatósági tanulmányt.
 • a 70. § (3) bekezdés alapján: ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, azonban a pályázati kiírás lehetőséget nyújt a hiány pótlására, a pályázat kijavítására egy alkalommal van lehetőség. Ha a pályázó a hiánypótlást hiányosan, hibásan vagy nem teljesíti a felszólításban meghatározott határidőn belül, úgy a pályázat további vizsgálat nélkül elutasítható.
 • a 84. § (2) bekezdése részletesen tartalmazza a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékait. Az Áht. 50/A. §-a alapján a visszafizetési kötelezettséggel nyújtott költségvetési támogatás visszafizetésének biztosítása, valamint a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, vagy az attól történő elállás esetén a visszafizetendő költségvetési támogatás visszakövetelése céljából a támogatási szerződésben megfelelő biztosítékot kell kikötni. Amennyiben visszafizetési kötelezettség kerül előírásra, úgy biztosíték a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig kérhető, figyelemmel a kamat, kötbér és késedelmi pótlék előírásokra is. A biztosíték a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
 • a 86. § (1) bekezdése alapján: A költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy ha előírásra került – a részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor.
 • a 87. § (1) bekezdése alapján a költségvetési támogatás a beszámoló vagy részbeszámoló elfogadását megelőzően is folyósítható, azaz támogatási előleg nyújtható.
 • a 88. § (3) bekezdése szerint fel kell függeszteni a költségvetési támogatás folyósítását, ha a támogatási szerződés megkötését követően a kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a támogatás folyósítója olyan körülményről szerez tudomást, amely a költségvetési támogatás visszavonását, a támogatási szerződés felmondását vagy az attól történő elállást teheti szükségessé. A felfüggesztésről és annak okáról a kedvezményezettet haladéktalanul tájékoztatni kell.
 • a 92. § (1) bekezdése szerint a kedvezményezett a támogatott tevékenységről és a támogatott tevékenység megvalósításával kapcsolatban felmerült valamennyi költségről a támogatási szerződésben rögzített határidőig készíti el a beszámolóját.
 • a 94. § (2) bekezdése szerint a részbeszámoló, beszámoló határidejének elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő írásban, határidő tűzésével felszólítja a kedvezményezettet a kötelezettsége teljesítésére vagy a hiányok pótlására. Hiánypótlásra, ha jogszabály, pályázati kiírás vagy támogatási szerződés eltérően nem rendelkezik, legfeljebb egy alkalommal van lehetőség.
 • a 95. § (2) bekezdése alapján, a támogatási szerződés módosítása nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására.
 • a 97. § (4) bekezdése alapján, ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetési támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. A támogatott tevékenység összköltségét a költségtervben meghatározott egyes költségnemek arányában kell csökkenteni. E rendelkezéstől a támogatási szerződésben a felek eltérhetnek.

Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire, ezek járulékaira, valamint az egyszerűsített foglalkoztatás céljaira létrehozott munkaviszonyban kifizetett munkabérre és közterheire, valamint visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem igényelhető és nem számolható el.

A támogatott a támogatást csak az elfogadott költségvetésben meghatározott jogcímekre használhatja fel, a szerződésben rögzítettek szerint.

A támogatott téma/program utólagos ellenőrzése esetén a teljes tényleges megvalósítási költségeket a szervezet saját – programra történt elkülönített – könyvelési kimutatása alapján igazolni kell.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a regisztrációban megadott név, székhely/cím, képviselő személye, adószám, bankszámlaszám, gazdálkodási forma és egyéb adatok változásait a regisztráció módosításával haladéktalanul kezdeményeznie kell.

A pályázó ellen indult csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárást – 8 napon belül – köteles az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek bejelenteni.

Pályázati adatlapot kitölteni az NKA portál EMMI/Pályázati felhívások menüpontjában szereplő adott Iskolai keretek közt alapítandó vagy már működő kórusok részére a 2018/2019-es tanévben megvalósuló szakmai-művészeti programok támogatása linkre kattintva lehet.

***

A pályázat sikeres benyújtásának visszaigazolására a rendszer által generált automatikus levelet küldünk a regisztráció során megadott e-mail címre.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy pályázatot online benyújtani csak regisztrált felhasználók tudnak! Amennyiben még nem regisztrált, úgy azt megteheti az NKA-portál Regisztráció menüpontja alatt. Regisztráció végrehajtása után pályázat már benyújtható, de a regisztráció véglegesítéshez a kapcsolódó jogi dokumentációkat postai úton el kell juttatnia az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére. Amennyiben a jogi dokumentációk nem érkeznek meg, vagy eltérnek a regisztráció során feltöltött dokumentációktól, vagy a jogi dokumentációt hibásan tölti fel, úgy a benyújtott pályázat érvénytelenítésre kerül.

Javasoljuk, hogy regisztrációját az első beadandó pályázat benyújtási határidejét megelőzően, minimum 5 munkanappal korábban kezdje meg.

A határidőn túl nincs lehetősége pályázatot benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4362-es számon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a benyújtási határidőt követő 65 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül az NKA- portál Felhasználói fiók menüpontján keresztül értesítést kapnak. A döntés az EMET honlapján és az NKA-portálon is közzétételre kerül.

dr. Maruzsa Zoltán

köznevelésért felelős helyettes államtitkár

Impresszum | Honlaptérkép | Munkatársak | Adatkezelési tájékoztató | Technikai ajánlás | GYIK | English