NEFMI fejezeti kezelésű pályáztatás - Pályázati tudnivalók

Pályázati felhívások

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium (továbbiakban: NEFMI) fejezeti kezelésű előirányzatai terhére megjelentetni kívánt kulturális célú pályázati felhívásainak előkészítését, a pályázati cél megfogalmazását, a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságához (továbbiakban: Igazgatóság) beérkezett pályázatok szakmai bírálatát, a döntés meghozatalát, valamint a teljes megvalósításra kiterjedő szakmai kontrollt a NEFMI látja el. A pályázati felhívások megjelentetését, a pályázatok feldolgozását, a szerződéskötéssel és a pénzügyi finanszírozással és pénzügyi elszámoltatással, valamint a pályázatok lezárásával kapcsolatos technikai feladatokat a NEFMI megbízása alapján az Igazgatóság bonyolítja.

A pályázati felhívások megjelentetésével kapcsolatos tudnivalók:

A tárgyévben megjelentetni kívánt pályázati felhívásokról, valamint azok várható megjelentetési idejéről és a pályázatot kiíró NEFMI főosztály megnevezéséről az érdeklődők a pályázati naptárból értesülhetnek. A pályázati naptár tájékoztató jellegű, változtatásának jogát az NEFMI fenntartja.

A megjelenő pályázati felhívások teljes szövege, legkésőbb a pályázatok postára adásának határidejét megelőző 30. naptól az NKA Portálján érhető el a ’NEFMI fejezeti kezelésű pályáztatás’ linkre kattintva.

Pályázat benyújtásával és a pályázati adatlap kitöltésével kapcsolatos tudnivalók:

Pályázni a NEFMI és az Igazgatóság által közösen - tárgyévre vonatkozóan - kiadott pályázati adatlapján lehet. Az adatlap az NKA portálján a „NEFMI fejezeti kezelésű pályáztatás” alatt érhető el és tölthető le (www.nka.hu).
A pályázati adatlapot, költségkalkulációt és a hozzá tartozó szakmai betétlapot/betétlapokat a saját számítógépre le kell letölteni, majd ezt követően azok kitölthetőek.
A kitöltés során kérjük, ügyeljenek arra, hogy a pályázati adatlap megadott formátuma a kitöltés során ne változzon meg.
Például a pályázati adatlap:

  • 1.1. Pályázó megnevezése pontnál a sort jelző vonalat ki kell törölni, majd a pályázó nevét számítógéppel be kell írni;
  • 1.2. pontjában az adószám sornál a megadott 8 - 1 - 2 karaktert ki kell törölni, majd az adószám megfelelő tagolásával fel kell tölteni;
  • az 1.2.1.1. pontnál a jelölendő kockát (?) ki kell törölni, majd a kocka helyére az ’X’ betűt el kell helyezni.
  • A kitöltött adatlapot, költségkalkulációt és szakmai betétlapot/betétlapokat a kinyomtatás után a megfelelő aláírással, pecséttel ellátva – a szükséges dokumentumokkal felszerelve – meg kell küldeni a pályázati felhívásban közölt címre és példányszámban, egy küldeményben (csomagban) - az eredeti példányt megkülönböztetett jelzéssel ellátva – a  pályázati felhívásban közzétettek szerint.

Minden pályázati témához külön pályázati adatlapot és költségkalkulációt kell kitölteni és benyújtani. Szerződést az NKA Igazgatósága csak a tartalmi és formai szempontból egyaránt helyes és támogatott pályázatot benyújtó pályázóval köt. Ennek érdekében a pályázati adatlap és költségkalkuláció kitöltése során használja a KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ-t!

A pályázati adatlap kitöltése során nagyon fontos a pályázat céljának és az altéma kódjának feltüntetése, mert a pályázat csak így azonosítható be.
A NEFMI által kiírt pályázati lehetőségekre a benyújtandó pályázatokat a felhívásban megjelölt időpontig kell postára adni az alábbi címre:

NKA Igazgatósága Fejezeti Pályáztatási Osztály
1388 Budapest, Pf. 82.

A borítékra kérjük ráírni a pályázat rövid megnevezését, valamint az altéma kódját. Az altéma kódja a pályázati felhívásban az altéma mellett feltüntetett szám.

Pénzügyi lebonyolító

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell, felkérniesaját adószámmal és számlaszámmal nem rendelkező önállóan működő költségvetési szervnek.

Hazai jogi személy pályázó pénzügyi lebonyolítót általában nem vehet igénybe, kivéve az önállóan működő költségvetési szervet, amelynek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Jogi dokumentáció

Pályázó/pénzügyi lebonyolító a pályázat beadásakor köteles benyújtani a jogi dokumentációját az adatlaphoz tartozó kitöltési útmutató követelményei szerint.

FELHÍVJUK A PÁLYÁZÓK FIGYELMÉT, HOGY JOGI DOKUMENTÁCIÓ BENYÚJTÁSÁRA HIÁNYPÓTLÁSI LEHETŐSÉG NINCS.

Több pályázat egyidejű benyújtása esetén a jogi dokumentációt elegendő az elsőnek benyújtott pályázathoz csatolni, további pályázat benyújtásához a jogi dokumentum fénymásolata csatolható. Kérjük a másolatra felvezetni, hogy az eredeti  példány melyik pályázati anyagban található.

Köztartozás-igazolás

Támogatás nem folyósítható annak, akinek adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása van. A köztartozásra vonatkozó nyilatkozatának valódiságát az Igazgatóság az adatlapon tett hozzájárulása alapján ellenőrzi.
Amennyiben a támogatás utalásához szükséges, úgy a köztartozásra vonatkozó nyilatkozat valódiságát igazolhatja a támogatott úgy is, hogy saját maga szerzi be az igazolásokat.
Az NKA Igazgatósága nem köt szerződést azzal a támogatottal, aki nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.

Kiadványok támogatása

A hazai kérelmezőnek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Köteles-példány osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302 szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázat elbírálása

A miniszteri döntésről, a döntés  Igazgatósághoz érkezését követő 12 napon belül írásban értesíti a pályázókat. A döntés eredményét a NEFMI a kormany.hu portálon teszi közzé.
A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, CD, DVD stb.) nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza.

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást az adott pályázati felhívásban megadott ügyintézőktől kérhető.

Fontos tudnivalók a pályázat benyújtása során, a pályázati cél megvalósítása előtt:

A magyarországi illetékességű Pályázónak a pályázat benyújtása alkalmával  a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről, illetve éritettségről.

  • A „Nyilatkozat”- amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

Amennyiben a hivatkozott törvény 8.§ (l) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” kitöltve, alírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. Érintettség fennállása esetén a ’Közzétételi kérelem’ letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapról a PÁLYÁZÓK menüpont alatt.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Korm. rendelet 121. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosult:

Ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Nem kell alkalmazni ezt a szabályt, ha az adott támogatott tevékenységhez biztosított valamennyi költségvetésből nyújott támogatás összege az egymillió-ötszázezer forintot nem éri el, és nem haladja meg a támogatott tevékenység összköltségét.

Erre tekintettel kérjük Önöket, hogy pályázatuk költségvetésének tervezésekor vegyék figyelembe a következőket:

Amennyiben a pályázat pénzügyi elszámolása során az NKA Igazgatósága megállapítja, hogy a támogatott program tényleges megvalósítási költsége kevesebb, mint az adatlapon feltüntetett eredeti összköltség, és a támogatott programhoz biztosított valamennyi költségvetésből nyújtott támogatás együttes összege eléri az 1,5 millió forintot, a támogatás összegének – az összköltség csökkenésével – arányos részét az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Korm. rendelet 121. § (4) bekezdése alapján az Igazgatóság visszaköveteli a támogatottól. A döntést követően az összköltség módosítására lehetőség nincs!

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levél, mely lebonyolító igénybevétele esetén a lebonyolító nevére szól.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium
NKA Igazgatósága

Impresszum | Honlaptérkép | Munkatársak | Adatvédelmi tájékoztató | Technikai ajánlás | GYIK | English | RSS