2011. ÉVI HATÁRON TÚLI IRODALMI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Pályázati adatlap letöltése:

A pályázat célja:
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium (a továbbiakban: NEFMI) nyílt pályázatot hirdet a 2011. évre, határon túli magyar írók, irodalmárok részére, akik szépirodalmi, műfordítói vagy kritikai munkájukhoz kérnek támogatást.
Az ösztöndíj célja, hogy a tehetséges fiatal határon túli magyar íróknak, irodalmároknak, műfordítóknak támogatást nyújtson a pályakezdéshez, illetve – korosztálytól függetlenül – kedvező feltételeket teremtsen a magas színvonalú alkotótevékenységhez.

A pályázat pénzügyi forrása és keretösszege:
A NEFMI XX. fejezet 20/5/18/2 Határon túli kulturális feladatok támogatása c.fejezeti kezelésű előirányzaton erre a célra elkülönített 10 300 000 Ft áll rendelkezésre, amely magában foglalja a pályázat lebonyolítási költségeit is. Ebből a lebonyolító szervezetet, a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságát illető rész: 500.000 Ft.

A pályázók köre:
A pályázaton kizárólag a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó országokban élő alkotók vehetnek részt. Pályázatot csak azon személyek nyújthatnak be, akik a Magyar Köztársaság államháztartása alrendszeréből (állami támogatás) az előző év(ek)ben biztosított, lejárt határidejű támogatással elszámoltak.
Nem részesülhet támogatásban az a személy:

 • aki a korábbi év(ek)ben a Magyar Köztársaság államháztartása alrendszeréből kapott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el;
 • a támogatás iránt kérelmében valótlan vagy megtévesztő adatokat szolgáltatott;
 • nem tett eleget valamely, az elbírálást érintő jogszabályi kötelezettségének.

Egyéb információk:

 • A támogatás igényléséhez saját forrás igazolása nem szükséges.
 • A pályázaton elnyert ösztöndíj előfinanszírozás keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatás.
 • Az ösztöndíj bruttó összege 2011-ben maximum 700.000 Ft/fő.
 • A kiírásban meghatározott életkori arányoktól az értékelő bizottság kizárólag abban az esetben térhet el, ha azt a pályázatok színvonala különösen indokolja. Az eltérés indokairól írásbeli jelentést készít a kultúráért felelős államtitkár (a továbbiakban: Államtitkár) részére.
 • Az ösztöndíjat 7 hónapra szóló programmal lehet megpályázni, és ösztöndíj-kategóriánként legfeljebb három alkalommal nyerhető el.
 • Ugyanazon személy egy évben csak egy kategóriában részesülhet ösztöndíjban.

A jelen pályázaton nyertes programok megvalósítási határideje:

2011. december 1. – 2012. június 30.

A Határon Túli Magyar Irodalmi Ösztöndíjak rendszere – műfaji megoszlás szerint – az alábbi ösztöndíj-kategóriákból áll:

1. altéma:       Székely János ösztöndíjköltészeti és drámaírói ösztöndíj
Ösztöndíjban részesülhet: évente 3 fő.
Korhatár: legalább 2 (kettő) ösztöndíjat a pályázat elbírálásakor a 30. életévét be nem töltött alkotónak ítélnek oda

2. altéma:       Gion Nándor ösztöndíjprózaírói ösztöndíj
Ösztöndíjban részesülhet: évente 3 fő.
Korhatár: legalább 1 (egy) ösztöndíjat a pályázat elbírálásakor a 30. életévét be nem töltött alkotónak ítélnek oda

3. altéma:        Schöpflin Aladár ösztöndíjkritikai ösztöndíj a határon túli magyar kritikusok részére a 2007-től kezdődően megjelent határon túli magyar irodalmi művek értékelésére
Ösztöndíjban részesülhet: évente 2 fő.
Korhatár: legalább 1 (egy) ösztöndíjat a pályázat elbírálásakor a 30. életévét be nem töltött alkotónak ítélnek oda

4. altéma:        Benedek Elek ösztöndíjifjúsági regény-, mese-, bábjáték- és gyermekszíndarab-írói ösztöndíj
Ösztöndíjban részesülhet: évente 3 fő.
Korhatár: nincs

5. altéma:        Franyó Zoltán ösztöndíjműfordítói ösztöndíj; műfordítások a szomszédos országok (az Osztrák Köztársaság kivételével) kortárs szépirodalmi műveiből
lyázni csak teljes mű lefordításával lehet!
Ösztöndíjban részesülhet: évente 3 fő.
Korhatár: nincs

A nyertes pályázók teendői
Az ösztöndíjat elnyerő pályázóknak vállalniuk kell, hogy a jelen pályázati felhívásban megjelölt határidőig egy kb. 10 flekkes (a Franyó Zoltán ösztöndíj esetében 40 flekkes!) köztes beszámolóval, az ösztöndíj lejártakor pedig – a Franyó Zoltán műfordítói ösztöndíj nyerteseinek kivételével* – egy kb. 20-30 flekkes, az ösztöndíj elnyerése előtt nem publikált szépirodalmi művel, tanulmánnyal adnak számot a támogatás idején végzett munkájukról, részt vesznek egy – a NEFMI által megjelölt – nyilvános kulturális rendezvényen, hozzájárulnak a beszámolóként beadott mű vagy annak egy részletének a NEFMI által biztosított egyszeri publikálásához, továbbá az ösztöndíj ideje alatt keletkezett művek publikálásakor feltüntetik a támogató és az általa folyósított ösztöndíj nevét.
Az ösztöndíj megvonható, ha az ösztöndíjas vállalt kötelezettségének nem tesz eleget.

* A Franyó Zoltán műfordítói ösztöndíj nyerteseinek záróbeszámolóját a teljes egészében lefordított külföldi irodalmi mű kézirata képezi!

A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. szeptember 30.(postai bélyegző dátuma)

A pályázatot 2 (kettő) példányban kell benyújtani a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának Fejezeti Pályáztatási Osztályához:

NKA Igazgatósága FEPO
1388 Budapest, Postafiók: 82. vagy
1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13.

Kérjük a borítékra ráírni: „Határon Túli Magyar Irodalmi Ösztöndíjak” – a megpályázott ösztöndíj-egység (Székely János, Gion Nándor, stb.) megjelölésével.

A pályázatnak az alábbi – 2 egyforma (1 eredeti és ennek 1 másolati példánya) – irategyüttesből kell állnia:

 • Pályázati adatlap számítógéppel kitöltve (letölthető: www.nka.hu / NEFMI pályázatok / Határon túli ösztöndíjpályázat);
 • Személyi igazolvány másolata;  
 • Lakcímet igazoló okmány másolata;
 • Eredeti illetőségi igazolás (a kettős adóztatás elkerülése végett) és ennek magyar nyelvű fordítása*;
 • Deviza bankszámlaszám és bankszámla tulajdonos nevének igazolása a számlát vezető pénzintézettől, és ennek magyar nyelvű fordítása*;
 • Szakmai önéletrajz (fel kell benne tüntetni, hogy a pályázó a jelen pályázat megvalósítási idejére vonatkozóan pályázott-e meg, illetve részesül-e más magyarországi vagy külföldi támogatásban, ösztöndíjban);
 • Publikációs jegyzék;
 • Részletes munkaterv (szinopszis);
 • Nem kötelező, de hasznos lehet a szakma elismert képviselőinek ajánlása.
 • Ha egy pályázó több támogatási kérelmet nyújt be, azokat rövid indoklással rangsorolnia kell.

* Hivatalos fordítás nem szükséges, de a fordítás tényét eredeti aláírással igazolni kell!

A benyújtási határidő leteltéig lehetőség van papíralapú vagy elektronikus levélben történő hiánypótlásra. A benyújtási határidő letelte után hiánypótlásra nincs lehetőség!

Az ösztöndíj folyósítása:
Az ösztöndíj folyósítására két egyenlő részletben kerül sor: 
I. részlet folyósítása – a szerződés megkötését követően, a szerződésben meghatározott feltételek szerint és napon történik.
II. részlet folyósítása – minden támogatott pályázó köteles 2012. február 28-ig (beérkezési határidő) köztes beszámolót benyújtani a támogatási szerződésben meghatározottak szerint, amelyet a minisztérium szakmailag 2012. március 15-ig megvizsgál. A támogatás folyósítása a beszámoló elfogadását követő 2 héten belül, a szerződésben meghatározott utalási napon történik. (A köztes beszámoló késedelmes benyújtása, vagy elmulasztása, illetve annak minisztériumi elutasítása a korábban folyósított I. részletnek az ösztöndíjas általi visszafizetését vonja maga után.)

A pályázók a pályázathoz kapcsolódó szakmai kérdésekben felvilágosítást a minisztérium Határon Túli Magyarok Kulturális Osztálya munkatársánál, Nagy Zsolt referensnél (tel.: +36-1-795-5007, e-mail: zsolt.nagy@nefmi.gov.hu) kaphatnak.
A pályázók a pályázati űrlap kitöltéséhez kapcsolódó kérdésekben felvilágosítást az NKA Ig. Fejezeti Pályáztatási Osztályán Kovács Krisztina pályázati referens asszonynál (tel: +36-1-327-4380, e-mail: krisztina.kovacs@nka.hu ) kaphatnak.

A pályázati döntés közzétételének határideje: 2011. november 15.

Az ösztöndíjak odaítélésére a Miniszter által felkért értékelő bizottság tesz javaslatot, végleges döntést a Kultúráért Felelős Államtitkár hoz.

Az Értékelő Bizottság tagjai:

 • Pécsi Györgyi (kritikus, a Bizottság elnöke),
 • az Erdélyi Magyar Írók Ligájának képviselője,
 • Balázs Attila (a vajdasági magyar irodalom képviseletében),
 • a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának képviselője,
 • a Magyar Írószövetség képviselője,
 • a Fiatal Írók Szövetségének képviselője,
 • a Szépírók Társaságának képviselője,
 • a József Attila Kör Irodalmi Egyesület képviselője,
 • Dr. Budai Katalin (NEFMI, Művészeti Főosztály),
 • Nagy Zsolt (NEFMI, Határon Túli Magyarok Kulturális Osztálya),
 • a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkárságának képviselője.

A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai:

 • a pályázatokat az értékelő bizottság tagjai a benyújtott pályázati anyag alapján értékelik;
 • a hiányos vagy formailag hibás pályázatokat az érdemi elbírálásból az értékelő bizottság egyedi döntéssel zárja ki;
 • a pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek azok, akik a meghirdetett időtartam alatt nem részesülnek egyéb itthoni vagy külföldi ösztöndíjban.

A döntést követő 15 napon belül a pályázat eredményeiről a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága írásban értesíti a pályázókat. Ezzel egyidejűleg a kedvezményezettek listáját a pályázat kiírója a www.kormany.hu honlapon is közzéteszi.

Jogorvoslat: A pályázati döntéssel szemben a pályázó az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az NKA Igazgatóságára a miniszternek címezve nyújthat be jogorvoslati kérelmet. A jogorvoslati kérelemről hozott döntésről 30 napon belül a pályázó értesítést kap.

Szerződéskötés:
Az ösztöndíjat nyert pályázóval szerződést a pályázatkezelő szerv, a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága köt.

A NEFMI fenntartja magának a jogot, hogy a Határon Túli Magyar Irodalmi Ösztöndíjakat a megfelelő színvonalú beérkezett pályázatok arányában ítélje oda!

Budapest, 2011. szeptember 1.

Szőcs Géza s.k.
kultúráért felelős államtitkár

Megjelentetés dátuma: 2011. szeptember 1.

Impresszum | Honlaptérkép | Munkatársak | Adatkezelési tájékoztató | Technikai ajánlás | GYIK | English